Arhivă: Organigramă și ROF

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului - organigrama

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL INSTITUTUTLUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

(1) Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului - denumită în continuare I.S.A.C.L.L. - se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

(2) I.S.A.C.C.L., este instituție de interes național, cu personalitate juridică  și funcționează  ca centru de excelență recunoscut de World Academy of Art and Science, în subordinea Senatului României.

(3) Sediul I.S.A.C.C.L. este în Municipiul București.

Art. 2

I.S.A.C.C.L. este finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului României.

 

CAPITOLUL II

COMPETENŢELE  INSTITUTULUI  DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Art.3

(1) I.S.A.C.C.L. are ca obiect de activitate:

a) extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului – Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz – leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației;

b) protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunitățile universitare în colaborare cu comunitățile locale, prin extinderea în această regiune a rețelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO;

c) promovarea dialogului dintre popoarele din spațiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, lideri religioși și tânăra generație.

(2) Pentru realizarea obiectului său de activitate, I.S.A.C.C.L.. are în principal următoarele atribuții:

a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea premiselor obiectului de activitate;

b) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții din țară și din străinătate;

c) finanțează editarea, reeditarea și publicarea, pe orice tip de suport, de cărți, studii, articole;

d) organizează reuniuni și colocvii naționale și internaționale;

e) activează ca membru in organizatii internationale;

f) încheie acorduri de parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate;

g) prezintă poziții, studii, puncte de vedere în cadrul forurilor internaționale sau regionale.

 

Art.4

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, I.S.A.C.C.L. colaborează cu Academia Română, cu organizații interguvernamentale, instituții guvernamentale, instituții de învățământ superior, uniuni de creație, precum și cu asociații și organizații ale societății civile care au preocupări în domeniul culturii și civilizației Levantului.

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA INSTITUTULUI  DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziții comune

Art. 5

Conducerea I.S.A.C.C.L. este asigurată de:

a) Consiliul Științific;

b) Colegiul Director al I.S.A.C.C.L.;

c) Directorul General al I.S.A.C.C.L.

Art. 6 Conducerea executivă* a I.S.A.C.C.L. este asigurată de Colegiul director și de directorul general.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Colegiul  științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Art. 7

(1) Conducerea I.S.A.C.C.L. este asigurată de Consiliul științific, format din maximum 25 de membrii, astfel:

a) membrii români ai Academiei Mondiale de Artă și Știință;

b) 5 personalități academice străine din rândul membrilor World Academy of Art and Science, desemnate de Board of Trustee al World Academy of Arts and Science;

c) președintele Academiei Române;

d) rectorul Universității din București;

e) rectorul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

f) rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

g) alte personalități academice desemnate de președintele Consiliului științific.

Sunt considerați membrii de drept  cei nominalizați la alin.(1) lit. a)-f).

(2) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte aleși dintre membrii acestuia.

   * Conducere executivă - activitatea desfășurată de persoanele fizice, care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare, este împuternicită să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a structurilor din cadrul instituției.

Art. 8

Colegiul științific are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică, atribuțiile personalului și Regulamentul de organizare și funcționare a I.S.A.C.C.L., la propunerea președintelui;

b) validează concursul pentru ocuparea funcției de director general;

c) încheie, cu directorul general, contractul de management;

d) decide cu privire la realizarea sau participarea la realizarea unor programe și proiecte cu finanțare internă sau internațională, precum și cu privire la participarea la activități de evaluare executate la cererea unor instituții din România sau din străinătate; decide cu privire la organizarea unor activități finanțate integral din venituri proprii;

e) poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pe o perioadă determinată, pe proiecte/programe derulate de I.S.A.C.C.L. conform legislației în vigoare. În acest caz, finanțarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru acre se face angajarea;

f) aprobă execuția bugetară, la propunerea Colegiului director.

Art. 9

Activitatea Colegiului științific este organizată de secretariatul acestuia. Procesul de desemnare a persoanei numite în funcția de conducere de secretar general este reglementat printr-o metodologie adoptată de Consiliul Științific.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Colegiul Director

Art. 10

(1) Din Colegiul director fac parte președintele Colegiului științific, vicepreședintele Consiliului științific, directorul general, directorul științific și secretarul general.

(2) Colegiul director are următoarele atribuții:

a) propune spre aprobare Consiliului științific organigrama I.S.A.C.C.L.;

b) întocmește și propune spre aprobare Consiliului științific proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;

c) avizează bilanțul anual;

d) avizează numirea/eliberarea în/din funcție a personalului I.S.A.C.C.L.;

e) orice alte atribuții date în sarcina acestuia de Consiliul științific.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Directorul general

Art. 11 Directorul general al I.S.A.C.C.L. este încadrat și salarizat conform legii.

Art. 12 Directorul general al I.S.A.C.C.L. este ordonator terțiar de credite, având drepturile și obligațiile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, decurgând din această calitate.

În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General I.S.A.C.C.L. emite decizii, în condițiile legii.

Art. 13 Directorul general are următoarele atribuții:

a) organizează și conduce întreaga activitate a Institutului, potrivit deciziilor Colegiului director și ale Consiliului științific;

b) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului I.S.A.C.C.L., potrivit legii și deciziilor Colegiului director și ale Consiliului științific;

c) aprobă bilanțul anual, ulterior avizării de către Colegiul director;

d) numește și destituie, potrivit legii, personalul I.S.A.C.C.L., cu avizul Colegiului director;

e) orice alte atribuții date în sarcina acestuia de către Consiliul științific și Colegiul director.

 

CAPITOLUL IV

PERSONALUL INSTITUTULUI  DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILAȚIA LEVANTULUI

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziții comune

Art. 14

(1) Personalul I.S.A.C.C.L. este personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Angajarea, promovarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului se fac prin decizie a directorului general, în condițiile legii.

Art. 15

(1) Drepturile salariale ale personalului I.S.A.C.C.L. se stabilesc conform legislației în vigoare aplicabile.

(2) Personalul păstrează cu strictețe confidențialitatea informațiilor și a documentelor cu care vine în contact, care sunt prelucrate, concepute și întocmite în cadrul departamentului/serviciului/compartimentului, în condițiile legii, în caz contrar urmând a fi angajată răspunderea disciplinară, contravențională, civilă și/sau penală, după caz, în eventualitatea dovedirii încălcării confidențialității.

Art. 16

În cazuri temeinic justificate, personalul I.S.A.C.C.L. poate să conducă autoturismele din dotare, în interes de serviciu, la propunerea conducătorilor compartimentelor funcționale cu aprobarea conducerii instituției.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuțiile generale ale personalului din cadrul  Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Art. 17 Salariații I.S.A.C.C.L. au următoarele atribuții principale:

a) îndeplinesc activitățile legale, potrivit fișei postului;

b) primesc lucrările care le sunt repartizate, le analizează, formulează propunerile de soluționare cu respectarea termenelor stabilite și le înaintează către șefii ierarhici, spre avizare sau aprobare;

c) în cazul în care, în mod excepțional, primesc o lucrare sau dispoziții direct de la Directorul General informează șeful direct și le îndeplinesc conform cerinței;

d) întocmesc propunerile de arhivare a lucrărilor finalizate și le prezintă spre avizare șefului ierarhic superior;

e) pun la dispoziția directorului general / directorului general adjunct / directorului științific / directorului / contabilului șef / șefului de serviciu / coordonatorului datele necesare în vederea întocmirii rapoartelor privind activitatea direcției / departamentului / serviciului / compartimentului, sau orice alte date de serviciu solicitate de aceștia;

f) prezintă directorului general / directorului general adjunct / directorului științific / directorului / contabilului șef / șefului de serviciu / coordonatorului spre avizare, solicitările proprii pentru efectuarea concediului legal de odihnă, de studii sau medical;

g) utilizează în mod corespunzător și răspund de mijloacele și dotările tehnice care le sunt repartizate spre folosință;

h) îndeplinesc, după caz, orice alte atribuții legale sau sarcini de serviciu repartizate spre soluționare de către șefii lor ierarhici, conform legii și prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obligațiile generale și specifice ale angajaților Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Art.18

(1) Personalul I.S.A.C.C.L.. este obligat să cunoască și să respecte prevederile legale care reglementează organizarea și funcționarea I.S.A.C.C.L., pe cele ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, dispozițiile din prezentul Regulament, din Regulamentul Intern al I.S.A.C.C.L., deciziile emise de directorul general I.S.A.C.C.L., prevederile Codului de Conduită a personalului contractual din cadrul I.S.A.C.C.L., precum și ale celorlalte acte normative incidente, să exercite atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament și prin fișa postului, să îndeplinească la timp și în condiții de calitate îndatoririle profesionale, să aibă o comportare civilizată, demnă și nediscriminatorie în raporturile de serviciu și în societate și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției, persoanelor fizice sau juridice.

(2) Personalului aflat în posturi de conducere -  directorul general adjunct/științific, director, contabil șef, șef de serviciu, după caz - îi revine obligația diseminării prevederilor cuprinse în actele normative pe care personalul este obligat să le cunoască și să le respecte, conform alin.1.

Art.19

Obligațiile specifice ale personalului I.S.A.C.C.L.:

a) să informeze superiorii săi în cazul unor situații de amenințare, intimidare sau tentative de influențare în orice mod, a sa, ori a membrilor familiei sale în legătură cu atribuțiile sale de serviciu;

b) angajații au obligația să nu uzeze de calitatea pe care o dețin în cadrul I.S.A.C.C.L. pentru realizarea unor interese personale care exced atribuțiile legale și sarcinilor de serviciu;

c) angajații vor utiliza corespunzător și vor răspunde de mijloacele și dotările materiale ce le sunt repartizate;

d) angajaţii vor avea în permanenţă un comportament şi o ţinută conformă cu statutul şi prestigiul intituţiei;

 

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A I.S.A.C.C.L.

Art. 20

(1) Structura organizatorică a I.S.A.C.C.L. până la nivel de compartiment, este prevăzută în anexă  la prezentul regulament.

(2) I.S.A.C.C.L. funcționează cu un număr maxim de 36 de posturi.

Art. 21

În structura I.S.A.C.C.L. funcționează:

a) Direcția istoria și cultura civilizației cu următoarea structură:

Departament istoria și cultura Levantului,

Departament diplomație culturală,

Serviciu comunicare, editare, bibliotecă, IT

b) Departament patrimoniu natural și cultural,

c) Serviciului economic, cu următoarea structură:

Compartiment financiar contabil,

Compartiment achiziții publice,

Compartiment administrativ tehnic

d) Compartiment audit public intern

e) Compartiment resurse umane și juridic

 

CAPITOLUL VI

Direcția istoria și cultura civilizației

Art. 22 Direcția istoria și cultura civilizației funcționează în subordinea directorului general adjunct și sub coordonarea directorului de direcție. Este compusă din 3 structuri: Departamentul istoria și cultura Levantului, Departamentul diplomație culturală, Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT.

 

CAPITOLUL VII

Departament istoria și cultura Levantului

Art. 23 Departamentul Istoria și Cultura Levantului funcționează în subordinea Directorului General adjunct și sub coordonarea Directorului de direcție.

Art. 24 Principalele atribuții ale Departamentului Istoria și Cultura Levantului - Orientul Mijlociu, Caucaz, Nordul Africii, Balcani sunt următoarele:

a) elaborează studii, cercetări, recenzii în domeniul cercetării culturii și civilizației din spațiul istoric al Levantului;

b) elaborează proiecte de cercetare şi depune propuneri de finanţare la diverşi finanţatori, cu avizul preşedintelui;

c) iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul de activitate al Institutului, respectiv participă la manifestări ştiinţifice organizate de alte instituţii sau organisme;

d) păstrează şi dezvoltă legături cu organizaţii cu misiune similară, promovează schimbul de experienţă cu alte instituţii de cercetare;

e) contribuie la dezvoltarea paginii web, redactează buletine informative şi rapoarte de cercetare pe domenii specifice;

f) duce la îndeplinire variate sarcini specifice încredinţate de către preşedintele Institutului (interviuri, cercetare de documente, participare la conferinţe şi manifestări cultural-ştiinţifice).

 

CAPITOLUL VIII

Departament diplomație culturală

Art. 25 Departamentul Diplomaţie Culturală funcţionează în subordinea Directorului General Adjunct și sub coordonarea Directorului  direcției.

Art. 26 Principalele atribuţii ale Departamentului Diplomaţie Culturală sunt următoarele:

a) elaborează studii, cercetări, recenzii în domeniul cercetării pentru Crearea unei culturi a păcii prin dialog;

b) elaborează proiecte de cercetare şi depune propuneri de finanţare la diverşi finanţatori, cu avizul preşedintelui;

c) iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul de activitate al Institutului, respectiv participă la manifestări ştiinţifice organizate de alte instituţii sau organisme;

d) păstrează şi dezvoltă legături cu organizaţii cu misiune similară, promovează schimbul de experienţă cu alte instituţii de cercetare;

e) contribuie la dezvoltarea paginii web, redactează buletine informative şi rapoarte de cercetare pe domenii specifice;

f) duce la îndeplinire variate sarcini specifice încredinţate de către preşedintele Institutului (interviuri, cercetare de documente, participare la conferinţe şi manifestări cultural-ştiinţifice).

 

CAPITOLUL IX

Serviciu comunicare, editare, bibliotecă, IT

Art. 27 Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT funcționează în subordinea directorului general adjunct, directorului direcției și sub coordonarea șefului de serviciu și este structura funcțională a Institutului de promovarea imaginii instituției și de relația cu mass-media, cu parteneri naționali și internaționali. Asigură liberul acces la informatiile de interes public pentru reprezentantii mass-media, organizeazã conferinte de presã pentru diseminarea informatiilor specifice si asigurã reprezentarea I.S.A.C.C.L.  în presa și în contactele cu partenerii interni și externi.

Art. 28 Pentru activitatea de comunicare și IT, Serviciu are următoarele atribuții principale:

a) asigură actualizarea website-ului Institutului cu informații transmise de compartimentele cu competenţe în acest sens;

b) stabileşte contacte cu publicații media de specialitate relevante, din mediul intern şi extern;

c) asigură prezența instituției în media electronică, scrisă, video (prin comunicate de presă, prin stabilirea de interviuri cu angajații Institutului pe probleme specifice);

d) elaborează și transmite materiale audio - foto - video și administrează toate canalele de comunicare;

e) monitorizează și analizează evenimentele relevante pentru activitatea desfăşurată de Institut, impactul și contextul mediatic ale acțiunilor;

f) propune realizarea de evenimente sau acţiuni în concordanţă cu priorităţile asumate prin planul de dezvoltare;

g) asigură promovarea imaginii Institutului în mediul extern ca partener de încredere, de responsabilitate  socială şi   activ   în  comunicare;

h) asigură promovarea evenimentelor organizate de Institut prin realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare, follow-up;

i) participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare a Institutului;

j) participă la elaborarea planului anual de comunicare și urmăreşte implementarea lui;

k) se implică activ în crearea şi consolidarea relaţiei dintre membrii/angajaţii Institutului prin organizarea de evenimente, seminarii, workshop-uri;

l) exercită orice altă atribuţie prevăzută de reglementări legale în vigoare sau stabilită de către Directorul General, pentru domeniul său de competenţă.

Art.29  Pentru activitatea de editare, serviciu are următoarele atribuții principale:

a) întocmește sumarele, asigură redactarea, editarea și difuzarea Revistei și Buletinului, editează toate celelalte publicații de specialitate, aprobate de Consiliul științific prin Comitetul de redacție alcătuit din editor, tehnoredactor și membrii din cadrul institutului desemnați de directorul general;
b) propune, editează pe orice tip de suport și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a activității de cercetare a Institutului, în condițiile legii;
c) propune, organizează și participa la manifestări culturale, științifice și de popularizare a zonei Levantului, în cooperare cu proprietarii sau administratorii lui, precum și cu alte organisme recunoscute, din domeniu;
d) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a valorilor și  patrimoiului natural și cultural din zona Levantului și propune, în acest sens, colaborarea cu ministerele și autoritățile de resort;
e) elaborează modele de proiecte și studii pilot de marketing privind punerea în valoare a spațiului Levantului, în vederea integrării lui în circuitul economic, cultural și turistic;
f) selectează și propune publicarea unor modele de programe și proiecte naționale și internaționale referitoare la domeniul de activitate al Institutului, în vederea aplicării lor;
g) urmărește realizarea de aplicații pentru programe și proiecte naționale și internaționale;
h) ține evidența specială a instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor ce acționează în domeniul de competență;
i) participă la programe și proiecte culturale;
l) întocmește periodic, la solicitarea conducerii institutului, informări privind problematica și principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului;
n) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Art. 30 Pentru activitatea  fondului  documentar și a colecțiilor muzeale  serviciul are  următoarele atribuţii principale:

a) administrează, păstrează, întreţine şi răspunde de buna gestionare a fondului documentar al ISACCL, care cuprinde: documente şi imagini pe suport clasic și digital, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publica a statului român;

b) ia măsuri de conservare, protejare şi gestionare a fondului de carte în condiţii corespunzătoare  şi propune achiziţionarea de documentaţii din domeniul de activitate;

c) completează arhiva patrimoniului cultural din România, care se afla în administrarea sa, cu documentaţii,reprezentând proiecte, expertize sau orice alte documente de acest fel;

d) asigură exploatarea, în condiţiile legii, a bunurilor pe care le are în administrare;

e) urmăreşte circuitul documentaţiilor şi lucrărilor aflate în gestiune, pentru administrarea în bune condiţii a acestora;

f) propune și asigură accesul persoanelor fizice şi juridice de drept public şi privat, în condiţiile legii, la fondul documentar gestionat de Institut. Accesul public este reglementat şi prin regulamentul fondului de carte, care va fi afişat pe site-ul oficial al instituţiei;

g) fundamentează oportunitatea preluării unor documentaţii cu specific, oferite prin donaţii sau transfer de la alte organisme publice sau private de profil;

h) organizează, inventariază, gestionează, păstrează și arhivează colecțiile muzeale propria ISACCL;

i) inventariază și păstrează colecțiile muzeală aflate în custodie pe perioada organizării unor manifestării (expoziții);

j) se preocupă de îmbogățirea permanentă a colecțiilor muzeale, prin achiziții, donații, împrumuturi, etc.;

k) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.

 

CAPITOLUL X

Departament patrimoniu natural și cultural

Art. 31 Departamentul Patrimoniului natural și cultural funcţionează în subordinea Directorului General și sub coordonarea Director General  Adjunct.

Art. 32 Departamentul Conservarea Patrimoniului natural și cultural are ca domeniu de competenţă Protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice - rețele de geoparcuri recunoscute de UNESCO .

Art. 33 Principalele atribuţii ale Departamentului Conservarea Patrimoniului natural și cultural sunt următoarele:

a) elaborează studii, cercetări, recenzii în domeniul cercetării în ceea ce privește protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice, precum și a extinderii rețelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO;

b) elaborează proiecte de cercetare şi depune propuneri de finanţare la diverşi finanţatori, cu avizul preşedintelui;

c) iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul de activitate al Institutului, respectiv participă la manifestări ştiinţifice organizate de alte instituţii sau organisme;

d) păstrează şi dezvoltă legături cu organizaţii cu misiune similară, promovează schimbul de experienţă cu alte instituţii de cercetare;

e) contribuie la dezvoltarea paginii web, redactează buletine informative şi rapoarte de cercetare pe domenii specifice;

f) duce la îndeplinire variate sarcini specifice încredinţate de către preşedintele Institutului (interviuri, cercetare documente, participare la conferinţe şi manifestări cultural-ştiinţifice).

 

CAPITOLUL IX

Compartiment resurse umane și  juridic

Art. 34 Compartimentul resurse umaneși  juridic  se află în subordinea directorului general.

Art. 35

(1) Pentru activitatea de resurse umane - Compartimentul resurse umane este structura organizatorică aflată în subordinea directorului general, care asigură condiţiile de desfăşurare a activităţilor I.S.A.C.C.L. cu privire la recrutarea, încadrarea și promovarea personalului contractual, formarea și perfecționarea personalului, politicile, programele și strategiile de resurse umane și salarizare în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Pentru activitatea de resurse umane Compartimentul Resurse Umane  are următoarele atribuții principale:

a) elaborează, actualizează, implementează și monitorizează strategii/politici în domeniul resurselor umane;

b) formulează propuneri de acte normative/administrative privind optimizarea structurii organizatorice (organigramă/stat de funcții / stat de personal / număr de posturi / transformări de posturi);

c) dezvoltă, actualizează sistemul de control intern managerial la nivelul resurselor umane;

d) asigură, la solicitarea conducerii instituţiei, întocmirea formalităţilor privind modificarea organigramei și a statului de funcţii conform prevederilor legale;

e) întocmeşte lunar ştatul de personal al S.A.C.C.L., ţine evidenţa, operează modificările intervenite şi îl prezintă spre avizare conducerii instituției;

f) inițiază demersuri și desfășoară activități privind selecționarea, recrutarea și angajarea personalului;

g) asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor  pentru funcţii contractuale;

h) coordonează elaborarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern și a Codului de conduită a personalului I.S.A.C.C.L.;

i) coordonează și asigură sprijin metodologic în procesul de întocmire a fișelor de post pentru personalul din cadrul I.S.A.C.C.L.;

j) coordonează și asigură sprijin metodologic în procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul I.S.A.C.C.L.;

k) stabileşte salariile de bază ale personalului la angajare, promovare, avansare sau urmare a altor dispoziţii legale privind salarizarea;

l) întocmeşte deciziile directorului general al I.S.A.C.C.L. care vizează relaţiile de muncă ale angajaţilor (încadrare/numire, reîncadrare, promovare, avansare, modificări ale contractelor individuale de muncă, constituirea comisiilor de concurs/contestaţii și a comisiilor de disciplină) şi asigură comunicarea acestora părților implicate;

m) întocmeşte rapoartele de activitate anuală pentru activitatea de ResurseUmane;

n) întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la contractul individual de muncă şi asigură comunicarea părților implicate;

o) verifică, întocmeşte, gestionează şi actualizează permanent dosarele personale ale personalului I.S.A.C.C.L., conform prevederilor legale;

p) întocmește, verifică şi transmite lunar Compartimentului financiar contabil statul de plată;

q) pune la dispoziția Compartimentului financiar contabil datele necesare proiectului de buget privind cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi și drepturile salariale aferente;

r) întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuielile de personal, elaborează proiecte de buget, de rectificare bugetară la cheltuielile de personal;

s) întocmeşte şi depune declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate către instituţiile de stat;

t) completează și transmite anual Declarația 205 - Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit;

u) întocmește și depune documentația pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

v) întocmeşte și depune declaraţiile statistice lunar, trimestrial și anual către Institutul Național de Statistică;

w) întocmește și eliberează adeverințele privind calitatea de salariat, vechimea în muncă etc;

x) elaborează proceduri operaţionale pentru activitatea de resurse umane, precum și proceduri de sistem, după caz;

y) elaborează pontajul lunar pentru resurse umane, conform condicii de prezență;

z) tine evidenta pontajului pentru personalul I.S.A.C.C.L.;

aa) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată etc. pentru personalul I.S.A.C.C.L.;

bb) solicită tututor structurilor funcționale şi întocmeşte programarea pentru anul următor a concediilor de odihnă ale salariaţilor din cadrul I.S.A.C.C.L.;

cc) întocmeşte comunicările către salariaţi cu privire la modificările intervenite la contractul individual de muncă;

dd) menţine colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Statistică, cu Agenția Națională de Administrare Fiscală,

ee) gestionează Registrul general de evidență a salariaților – REVISAL, conform prevederilor legale în vigoare;

ff) gestionează Registrul contractelor de muncă ale salariaților I.S.A.C.C.L., Registrul Unic de evidență a legitimațiilor de serviciu pentru salariații I.S.A.C.C.L.

gg) întocmește notele de lichidare ale salariaților I.S.A.C.C.L. la încetarea raporturilor de muncă;

hh) actualizează lunar vechimile în muncă ale salariaților și ține evidența acestora;

ii) înregistrează și arhivează corespondența aferentă activității de resurse umane.

jj) asigură programul de perfecționare profesională a personalului I.S.A.C.C.L.;

kk) întocmește proiectul planului anual de perfecționare profesională la nivelul I.S.A.C.C.L., pe baza propunerilor structurilor funcționale și supune îl supune aprobării directorului general, după avizarea de către  Compartimentul Financiar Contabil;

ll) menține legătura cu diverse centre de formare profesională privind accederea salariaților la formarea profesională continuă;

mm) monitorizează modul de implementare a Planului de perfecționare profesională a personalului I.S.A.C.C.L.

 

Art. 36

(1) Activitatea de juridic este destinată gestionării şi asigurării problematicii legalităţii actelor emise/semnate de persoanele competente potrivit legii, a legalităţii contractelor şi a actelor care angajează patrimonial instituţia, a reprezentării juridice şi apărării intereselor I.S.A.C.C.L. în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu atribuţii jurisdicţionale precum şi, după caz, în limita atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament, a altor persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat.

(2)  Atribuții ale Compartimentului privind activitatea Juridică:

a) avizează sau, după caz, întocmește și avizează din punct de vedere al respectării prevederilor legale și al tehnicii legislative: proiectele de acte normative specifice domeniului I.S.A.C.C.L., proiecte ale deciziilor directorului general al S.A.C.C.L., inclusiv cele de aprobare a metodologiilor, normelor, reglementărilor și procedurilor unitare de lucru pentru tote activitățile din sistem;

b) avizează toate documentele emise de către I.S.A.C.C.L., sau în legătură cu activitatea acesteia, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, penală, disciplinară;

c) acordă sprijin, sub aspectul legalităţii, cu privire la negocierea, redactarea, încheierea, modificarea şi încetarea contractelor încheiate de către I.S.A.C.C.L. cu terţii;

d) elaborează, împreună cu celelalte structuri organizatorice, proiecte de acte normative ce privesc domeniul de competenţă al instituţiei, în condiţiile legii;

e) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor I.S.A.C.C.L. în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime;

f) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor I.S.A.C.C.L. în proceduri necontencioase, în fața oricăror persoane fizice sau juridice, inclusiv a autorităților sau a instituțiilor publice, precum și în procedura medierii;

g) efectuează demersuri legale pentru recuperarea creanţelor şi obţinerea titlurilor executorii, sprijinind executarea acestora în formele prevăzute de legislaţia în vigoare;

h) formulează propuneri directorului general al S.A.C.C.L., cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti, ori de câte ori apreciază necesar;

i) gestionează informaţii şi documente obținute de la structurile de specialitate în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele în care I.S.A.C.C.L.este parte;

j) elaborează şi prezintă directorului general al I.S.A.C.C.L., ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor;

k) avizează sub aspect juridic răspunsurile I.S.A.C.C.L. la petiţii, plângeri prealabile sau solicitări de puncte de vedere juridice,

l) îndrumă structurile organizatorice din cadrul S.A.C.C.L., la solicitarea acestora, în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare domeniului de activitate;

m) întocmește şi actualizează proceduri interne, de sistem sau operaționale, specifice domeniului său de activitate;

n) avizează din punct de vedere al legalității metodologiile, normele, regulamentele, procedurile etc., întocmite de alte structuri organizatorice,

o) înaintează Senatului României actele administrative cu caracter normativ ale I.S.A.C.C.L., în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

p) colaborează cu ministere, autorităţi şi instituţii din România, cu instituţii de resort din alte state sau cu organizaţii internaţionale pentru realizarea atribuţiilor specifice, participând la negocierea, elaborarea, redactarea, interpretarea şi aplicarea înţelegerilor, acordurilor, protocoalelor, convenţiilor internaţionale, asupra acelor clauze care au incidenţă în sistemul acreditării unităților sanitare;

q) propune, alături de celelalte structuri organizatorice ale I.S.A.C.C.L., pe domeniul specific de activitate, măsuri pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile Uniunii Europene, organizaţii similare din statele membre şi alte state;

r) întocmeşte, pe domeniul de activitate, corespondenţa I.S.A.C.C.L. cu organismele interne şi internaţionale similare şi participă la implementarea proiectelor şi programelor naţionale/europene;

s) participă în calitate de experţi cooptaţi în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice, ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;

t) participă la cursuri de pregătire continuă, seminarii, colocvii sau conferinţe în domeniul de specialitate, iniţiate sau desfăşurate de către I.S.A.C.C.L.sau de furnizori externi de pregătire profesională;

u) păstrează documentele specifice activităţii până la predarea acestora în vederea arhivării,

v) acordă consiliere econducerii, structurilor organizatorice şi personalului în chestiuni de natură juridică în care I.S.A.C.C.L.este implicată,

w) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite prin decizia directorului general al I.S.A.C.C.L.

x) primește și rezolvă solicitările privind informațiile de interes public și comunică răspunsurile în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 

CAPITOLUL XI

Serviciul economic

Art. 37

(1) Serviciul economic este structura organizatorică de specialitate, în subordinea directorului general și coordonarea contabilului șef. Serviciul economic are în structură 3 compartimente: Compartiment financiar contabil, Compartiment achiziții publice și Compartiment administrativ, tehnic,  care asigură condițiile de desfășurare a activităților I.S.A.C.C.L., cu privire la formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice alocate, a veniturilor proprii și după caz, a fondurilor externe ne/rambursabile obținute, organizarea și conducerea activităților financiar- contabile, administrative și organizarea controlului financiar preventiv propriu, gestionarea patrimoniului și achizițiile derulate.

(2)   Compartimentul financiar contabil îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) fundamentează şi întocmeşte proiectele de buget pentru I.S.A.C.C.L.;

b) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale;

c) efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate şi numai către beneficiarii îndreptăţiţi;

d) efectuează plata drepturilor salariale pentru salariaţii I.S.A.C.C.L., cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la termenele stabilite de lege, având la bază statele de funcţii întocmite de Serviciul Resurse umane;

e) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

f) asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

g) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, după care le supune spre aprobare ordonatorului terțiar de credite și le transmite ordonatorului principal de credite;

h) organizează, coordonează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere, conform normelor legale în vigoare;

i) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie;

j) sistemul de control managerial conform prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015.

 (3) Activitatea corespunzătoare domeniului contabilității asigură:

a) organizarea şi conducerea contabilității se asigură prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, în conformitate cu normele contabile aplicabile.

b) Organizarea şi conducerea contabilităţii asigură, potrivit legii, condiţiile necesare pentru:

b1) înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate;

b2) organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

b3) respectarea legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare;

b4) păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare;

b5) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 38 Activitatea privind controlul financiar preventiv propriu.

a) asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor, potrivit reglementărilor legale şi normelor metodologice de aplicare în vigoare, cu respectarea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, a documentelor justificative şi a circuitului acestora, stabilite de către directorul general al S.A.C.C.L.;

b) propune, şi cu acordul Preşedintelui I.S.A.C.C.L., supune spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit normelor, numirea/revocarea persoanei desemnate să acorde viza de control financiar preventiv propriu şi înlocuitorul acesteia, asigurînd emiterea ordinului Preşedintelui I.S.A.C.C.L. pentru numirea/revocarea persoanei desemnate să acorde viza de control financiar preventiv propriu şi înlocuitorul acesteia, precum şi limitele de competenţă în exercitarea acestei activităţi şi termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei), în acest sens;

c) elaborează, actualizează şi aplică ”Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu”, conform normelor, asigurând aprobarea acestuia prin ordin al Preşedintelui I.S.A.C.C.L.;

d) elaborează proceduri şi liste de verificare (check-lists) privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu, detalierea obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în ”Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu” aprobat;

e) în toate cazurile în care se gestionează fonduri provenite din finanţări externe, elaborează, actualizează şi aplică ”Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu”, procedurile şi listele de verificare privind exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare;

f) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzătoare, semnate în prealabil de către conducătorul direcţiei de specialitate în care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, acte din care rezultă că operaţiunile sunt necesare, oportune şi legale;

g) întocmeşte şi asigură ţinerea la zi a registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, respectiv a registrului privind operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv, inclusiv în cazul proiectelor finanţate din fonduri externe;

h) întocmeşte şi depune la ordonatorul principal de credite, la termenele stabilite, raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv;

i) operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimoniul I.S.A.C.C.L.se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către Compartimentul juridic.

j) refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoștința directorului general al I.S.A.C.C.L. , iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.

Art. 39

Pentru activitatea de achiziții publice, Compartimentul are următoatrele atribuții:

Achiziţionarea bunurilor si serviciilor necesare I.S.A.C.C.L., în condițiile legii, în ceea ce privește:

a) planificarea, centralizarea şi monitorizarea achiziţiilor publice;

b) iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire

c) elaborarea şi coordonarea politicilor de achiziţii, în calitate de autoritate contractantă;

d) managementul contractelor de achiziţie publică;

e) gestionarea relaţiilor I.S.A.C.C.L. cu instituţiile de profil.

În domeniul elaborării şi coordonării politicilor de achiziţii, are următoarele atribuţii:

a) asigură managementul resurselor pentru desfăşurarea achiziţiilor publice;

b) stabileşte procedurile şi reglementările specifice iniţierii, derulării, atribuirii şi încheierii contractelor de achiziţie publică pentru bunuri şi servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) elaborează propuneri privind strategiile/ concepţiile de achiziţii, pe termen scurt şi mediu;

d) elaborează Programul anual al achiziţiilor publice de bunuri şi servicii pentru unitate, pe baza propunerilor şefilor de compartimente, precum şi monitorizarea şi actualizarea acestuia;

e) întocmește informările/ dările de seamă/sintezele privind stadiul îndeplinirii achiziţiilor din Programul anual al achiziţiilor publice;

f) întocmeşte rapoartele şi sintezele referitoare la execuţia bugetului, precum şi la realizarea programelor de investiţii publice;

g) identifică și aduce la cunoștința şefului nemijlocit riscurile care nu pot fi controlate prin măsuri interne, propunând măsurile legale, pe cale ierarhică, până la nivelul care poate asigura managementul acestora;

h) pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;

i) identifică, analizează, evaluează, prioritizează, aplică, reevaluează şi desfăşoară activităţi de implementare a măsurilor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor structurii;

j) stabilește obiectivele şi indicatorii de performanţă ai structurii şi activităţile necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor;

k) coordonează sistemul de pregătire profesională a personalului din cadrul structurii;

l) analizează şi raportează activitatea desfăşurată.

În domeniul managementului contractelor de achiziţie publică, Compartimentul achiziții publice  are următoarele atribuţii:

a) exercită calitatea de autoritate contractantă delegată în domeniul achiziţiilor publice în domeniul de activitate al I.S.A.C.C.L.;

b) iniţiază, derulează aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor care se derulează la nivelul I.S.A.C.C.L.;

c) îndeplineşte activităţile referitoare la atribuirea şi încheierea contractelor de achiziţie publică pentru produsele şi serviciile comune cu cele din economie;

d) asigură analiza şi negocierea preţurilor/costurilor în cadrul comisiilor de atribuire a contractelor prin proceduri de negociere;

e) asigură derularea contractelor de achiziţie publică, urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale şi luarea măsurilor necesare pentru recepţionarea produselor şi serviciilor contractate;

f) participă la activităţile referitoare la atribuirea şi încheierea, prin intermediul altor autorități contractante;

g) asigură desfăşurarea activităţilor de publicitate şi marketing, elaborarea şi actualizarea bazei de date cu furnizorii de bunuri şi servicii;

h) centralizează, actualizează şi întocmeşte situaţiile privind achiziţiile publice derulate pe programe bugetare;

i) ia măsuri pentru asigurarea și păstrarea managementului calității bunurilor contractate de la furnizori,pe toată perioada derulării contractelor de achiziţie publică;

j) realizează expertiza de specialitate în cadrul derulării contractelor aferente programelor de achiziţii;

k) organizează, coordonează, monitorizează, întocmeşte şi răspunde de activităţile care se derulează pentru centralizarea, planificarea, bugetarea şi monitorizarea achiziţiilor publice;

l) elaborează/ centralizează/ avizează şi supune aprobării situaţiile stabilite prin acte normative în vigoare.

Art.40  Pentru activitatea administrativă, tehnică, Compartimentul  are următoarele atribuții:

a) asigură logistica şi materialele necesare bunei funcţionări a imobilului şi activităţii administrative din imobil ;

b) gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul Institutului;

c) colaborează cu persoanele care au atribuții referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, protecția civilă, paza pentru respectarea normelor legale privind activitatea de care este responsabil.

d) organizează si coordonează parcul auto;

e) asigură evidența operativă, foi de parcurs, FAZ;

f) monitorizează consumul de carburant;

g) asigură necesarul de reparatii/revizii pentru autoturismele ce compun parcul auto;

h) verifică și ține evidența termenelor pentru politele RCA, CASCO și rovignetă;

p) exercită orice altă atribuţie prevăzută de reglementări legale în vigoare sau stabilită de către Directorul General, pentru domeniul său de competenţă;

s) asigură păstrarea și transmite către Arhiva Institutului documente  conform legislației în vigoare privind arhivarea;

 

CAPITOLUL  XII

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

ART. 40

(1) Compartimentul audit public intern este structura funcţională aflată în directa subordine a directorului general al I.S.A.C.C.L., funcționând în mod distinct şi independent.

(2) Compartimentul este coordonat de un auditor intern desemnat de directorul general al I.S.A.C.C.L. , iar în lipsa acestuia de auditorul aflat în exercițiu, prin fișa postului;

(3) Auditorul coordonator reprezintă compartimentul în raporturile cu structurile organizatorice ale instituției, cu ale Compartimentului audit din cadrul Senatului României sau alte entităţi, după caz, în limitele stabilite prin fişa postului sau a mandatului aprobat de directorul general al  I.S.A.C.C.L.

Art. 41

(1) Obiectivul general al auditului intern în cadrul I.S.A.C.C.L. îl reprezintă îmbunătăţirea managementului instituției şi poate fi atins, în principal, prin:

a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;

b) activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

Art. 42

Compartimentul audit intern are ca atribuţii principale:

a) elaborarea şi actualizarea normelor metodologice specifice pentru exercitarea auditului public intern;

b) elaborarea proiectul planului multianual de audit public intern pentru o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuarea activităţilor de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d) desfăşurarea unor misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual, în condiţiile prevăzute de lege, respectiv: misiuni de audit ad-hoc, misiuni de consiliere cu caracter informal sau pentru situaţii excepţionale;

e) informarea directorului general al I.S.A.C.C.L. despre recomandările formulate în rapoartele de audit şi neînsuşite de către conducătorul structurii organizatorice auditate, însoţite de documentaţia de susţinere, precum şi despre consecinţele neînsuşirii acestora;

f) informarea trimestrială a organului ierarhic superior şi cu avizul directorului general al S.A.C.C.L. transmiterea, în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului, a sintezelor recomandărilor neînsuşite de structura auditată şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă;

g) raportarea periodică directorului general al I.S.A.C.C.L. asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit intern;

h) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern și transmiterea la organul ierarhic superior - Compartimentul audit din cadrul Senatului României și la Curtea de Conturi a României, potrivit legii;

i) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al I.S.A.C.C.L.şi structurii de control intern abilitate;

j) în cazul identificării unor iregularităţi semnificative auditorul intern poate decide continuarea misiunii sau poate să o suspende cu acordul directorului general al I.S.A.C.C.L. care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente, etc.);

k) raportarea organului ierarhic imediat superior - Compartimentului audit din cadrul Senatului României, la cererea acestuia, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor;

l) elaborarea şi actualizarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii;

m) elaborarea Programului de pregătire şi perfecţionare profesională şi asigurarea aplicării acestuia cu sprijinul conducerii I.S.A.C.C.L: perioada minimă fiind de 15 zile pe an pentru fiecare auditor intern;

Art. 43

(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul  I.S.A.C.C.L. cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

(2) Compartimentul de audit intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de I.S.A.C.C.L.din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) administrarea patrimoniului I.S.A.C.C.L.;

d) constituirea veniturilor I.S.A.C.C.L.,

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

Art. 44 Activităţile de consiliere desfăşurate de către auditorul intern din cadrul compartimentului de audit public intern al ISACCL cuprind următoarele tipuri de misiuni:

a) consultanţa propriu-zisă sau consilierea, care are ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;

b) facilitarea înţelegerii, care este destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

c) formarea şi perfecţionarea profesională, care sunt destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare.

Activitatea de consiliere se organizează şi se desfăşoară sub formă de:

a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit anual şi efectuate prin respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere;

b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informaţii;

c) misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale, ce presupun participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităţilor ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale.

 

CAPITOLUL XIII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 45

Personalul din compartimentele funcţionale ale I.S.A.C.C.L. este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi să îndeplinească atribuţiile fişei postului pe care îl ocupă.

Art. 46

În termen legal vor fi întocmite fişele posturilor atât pentru posturile ocupate cât şi pentru cele vacante, avându-se în vedere statul nominal de personal aprobat de conducerea instituţiei.

Art. 46

Obligativitatea întocmirii fişelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care aceştia le coordonează.

Art. 47

Neîndeplinirea la termen sau îndeplinirea atribuţiilor din fişa postului în mod necorespunzător constituie motive pentru sesizarea comisiei de disciplină în vederea stabilirii abaterii disciplinare şi aplicării sancţiunii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 48

Fişele de post se modifică ori de cate ori atribuţiile posturilor se vor modifica.

Art. 49

Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile I.S.A.C.C.L. .

Art. 50

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art 51 Orice modificare şi completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Ştiinţific al Institutului.

Art.52. Prezentul Regulament se completează cu normele legale în vigoare.

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Ştiinţific din data de 15.03.2018, prin Hotărârea nr. 1/2018