Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Parlamentul României

 

 

Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Text publicat în M.Of. al României. in vigoare de la 02 iunie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, denumit în continuare Institut, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.

(2) Institutul funcționează ca centru de excelență recunoscut de World Academy of Art and Science.

(3) Sediul Institutului este în București.

Art. 2. - (1) Institutul are ca obiect de activitate extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului - Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz - leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației; protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunitățile universitare în colaborare cu comunitățile locale, prin extinderea în această regiune a rețelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO; promovarea dialogului dintre popoarele din spațiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioși și tânăra generație.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul colaborează cu Academia Română, cu organizații interguvernamentale, instituții guvernamentale, instituții de învățământ superior, uniuni de creație, precum și cu asociații și organizații ale societății civile care au preocupări în domeniul culturii și civilizației Levantului.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectului de activitate Institutul are, în principal, următoarele atribuții:

a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea premiselor obiectului de activitate;

b) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții din țară și din străinătate;

c) finanțează editarea, reeditarea și publicarea, pe orice tip de suport, de cărți, studii, articole, colecții de documente scrise, fotografice și audiovizuale;

d) organizează reuniuni și colocvii naționale și internaționale;

e) activează ca membru în organizații internaționale;

f) încheie acorduri de parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate;

g) prezintă poziții, studii, puncte de vedere în cadrul forurilor internaționale sau regionale.

Art. 4. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de un Consiliu științific, format din maximum 25 de membri, după cum urmează: membri români ai Academiei Mondiale de Artă și Știință; 5 personalități academice străine din rândul membrilor World Academy of Art and Science, desemnate de Board of Trustee al World Academy of Arts and Science; președintele Academiei Române; rectorul Universității din București; rectorul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca; rectorul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, ca membri de drept, precum și alte personalități academice desemnate de președintele Consiliului științific.

(2) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte aleși dintre membrii acestuia.

(3) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică, atribuțiile personalului și Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, la propunerea președintelui;

b) validează concursul pentru ocuparea funcției de director general;

c) încheie, cu directorul general, contractul de management;

d) decide cu privire la realizarea sau participarea la realizarea unor programe și proiecte cu finanțare internă sau internațională, precum și cu privire la participarea la activități de evaluare executate la cererea unor instituții din România sau din străinătate; decide cu privire la organizarea unor activități finanțate integral din venituri proprii;

e) poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pentru o perioadă determinată, pe proiecte/programe derulate de Institut conform legislației în vigoare. În acest caz, finanțarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru care se face angajarea;

f) aprobă execuția bugetară, la propunerea Colegiului director.

(4) Activitatea Consiliului științific este organizată de secretariatul acestuia.

Art. 5. - (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de Colegiul director și de directorul general.

(2) Din Colegiul director fac parte președintele Consiliului științific, vicepreședintele Consiliului științific, directorul general, directorul științific și secretarul general.

(3) Directorul general al Institutului este încadrat și salarizat conform legii.

(4) Colegiul director are următoarele atribuții:

a) propune spre aprobare Consiliului științific organigrama Institutului;

b) întocmește și propune spre aprobare Consiliului științific proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;

c) avizează bilanțul anual;

d) avizează numirea/eliberarea în/din funcție a personalului Institutului;

e) orice alte atribuții date în sarcina acestuia de către Consiliul științific.

(5) Directorul general are următoarele atribuții:

a) organizează și conduce întreaga activitate a Institutului, potrivit deciziilor Colegiului director și ale Consiliului științific;

b) este ordonator de credite, în condițiile legii;

c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Institutului, potrivit legii și deciziilor Colegiului director și ale Consiliului științific;

d) aprobă bilanțul anual, ulterior avizării de către Colegiul director;

e) numește și destituie, potrivit legii, personalul Institutului, cu avizul Colegiului director;

f) orice alte atribuții date în sarcina acestuia de către Consiliul științific și Colegiul director.

Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este 36.

(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar, în sistem contractual.

Art. 7. - (1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului României.

(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, după cum urmează:

a) proiecte de studii și cercetări, finanțate sau cofinanțate, în condițiile legii, inclusiv din fonduri europene;

b) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;

c) studii, proiecte, prestări de servicii, consultanță etc.;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în proprietate sau în administrare, în condițiile legii;

e) alte activități specifice realizate de Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

(3) Veniturile proprii se pot obține și din sponsorizări și/sau donații, în condițiile legii.

Art. 8. - Institutul se înființează la data intrării în vigoare a legii, la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmând ca finanțarea cheltuielilor să se asigure de la bugetul de stat.

Art. 9. - Se autorizează Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să asigure spațiul și mijloacele necesare organizării și funcționării Institutului, în condițiile legii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 26 mai 2017

 

 

Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia LevantuluiLege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia LevantuluiLege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia LevantuluiLege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului