Date cu caracter personal

Politica privind securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 

1. Introducere

Notificarea urmatoare privind protecția datelor cu caracter personal este  concepută in asa maniera  incat sa va informeze cu privire la prelucrarea datelor personale și la drepturile dumneavoastră conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

 

2. Operatorul datelor cu caracter personal

Noi, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Maresal Constantin Prezan, nr.2A reprezentăm operatorul datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.

Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal

Conform dispozitiilor legale in vigoare, am numit un Responsabil cu Protecţia Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact: Marin Nicoleta , telefon: 0723 289 799.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Maresal Constantin Prezan,nr.2A, e-mail Responsabil GDPR: dpo@institutlevant.ro

 

3. Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, ISACCL, în ceea ce vă priveşte, în funcţie de raportul dintre dumneavoastră şi ISACCL, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, adresa, telefon, CNP, serie carte de identitate, e-mail, semnătura), date financiare (cont bancar, orice tranzacţii financiare în care sunt implicate persoanele fizice), date despre membrii familiei, date de identificare electronică (cookies, adrese IP, semnătura digitală, certificate electronice), informaţii de natura juridică (amenzi administrative, condamnări, alte sancţiuni administrative), date de calificare profesională (privind studiile persoanei vizate, calificări profesionale, publicaţii), date privind istoricul profesional si date privind starea de sănătate.

Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanţă cu scopurile şi temeiurile legale dupa cum urmeaza:

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine ISACCL;

Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimţământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și ISACCL pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al instituţiei noastre.

Totodată, temeiul prelucrării este şi unul legal şi/sau contractual.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi şterse/distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul ISACCL  respectând Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Drepturile dumneavoastră

Vă informam că aveţi următoarele drepturi:

  • dreptul de a avea acces la datele dvs:

Puteţi solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau le vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

  • dreptul de a solicita rectificarea datelor:

In situaţia în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveţi posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteţi solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;

  • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor:

Aveti dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situaţii: dacă aţi contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

  • dreptul de a solicita ştergerea datelor:

Puteţi solicita ştergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-aţi retras consimţământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;

  • dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor):

Puteţi solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimţământul dvs. şi prelucrarea este una automată;

  • dreptul de a vă opune prelucrării:

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteţi opune prelucrării, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

Dvs nu veţi face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

În situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.