Comunicat de presă, 1 februarie 2020

 

Referirile la Institutul Levant din Raportul Curții de Conturi publicat la sfârșitul lunii ianuarie 2020 au în vedere anul 2018. La data publicării, observațiile din Raport erau soluționate.

 

La 31 ianuarie 2020, Curtea de Conturi a României a publicat Raportul de activitate pentru anul 2019. În cele două pagini referitoare la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului  sunt semnalate disfuncționalități referitoare la anul 2018.  Acestea au apărut ca urmare a faptului că legislația în vigoare nu conținea prevederi clare pentru cazul specific al unui institut de studii avansate.  Ordonanța de Urgență nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 (legea de înființare a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului), publicată în Monitorul Oficial nr. 763/19 septembrie 2019, a reglementat atât statutul institutului, cât și statutul personalului angajat al acestuia.

La data publicării Raportului Curții de Conturi, disfuncționalitățile menționate în raport fuseseră remediate, fie în perioada desfășurării misiunii de audit, fie ulterior, până la termenul stabilit de Curtea de Conturi.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este instituție publică de interes național și funcționează ca centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință (World Academy of Art and Science). Președintele Institutului are calitatea de ordonator terțiar de credite în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2019, iar bugetul propriu face parte din bugetul consolidat al Senatului României.

Activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a început la sfârșitul lui octombrie 2017, după atribuirea codului de identificare fiscală de către Ministerul Finanțelor și a fost monitorizată printr-o misiune de audit a Curții de Conturi a României, desfășurată la sediul Institutului, în perioada februarie-martie 2019, urmată de două misiuni de follow-up, în luna august 2019 și, respectiv, ianuarie 2020, pentru a urmări ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Raportul misiunii încheiate în martie 2019. Problemele identificate de Curtea de Conturi au fost remediate fie în timpul misiunii de audit, fie până la termenele acordate de Curtea de Conturi, după cum urmează:

- În privința salarizării și a acordării celorlalte drepturi salariale pentru personalul contractual al ISACCL, conducerea Institutului a făcut demersuri pentru a clarifica modul de salarizare a personalului instituției, prin înaintarea unei propuneri de modificare a Legii nr. 117/2017. Această măsură a fost considerată a fi una cu caracter imperativ, pentru marcarea corespunzătoare a cadrului instituțional și organizatoric a specificului activității Institutului. Demersurile s-au finalizat prin adoptarea de către Guvern a Ordonanței de Urgență nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 763/19 septembrie 2019. Art. 6 din Legea nr. 117/2017 este completat cu aliniatul 2 care specifică următoarele: „Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice, asimilat personalului din organele de specialitate ale administrației publice centrale”.

- În privința încadrării prin detașare a unui salariat în funcția de consilier, cu un salariu brut stabilit corespunzător unui grad superior decât cel corect, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi, a fost emisă o decizie prin care persoana a fost reîncadrată corect și s-a recuperat suma încasată necuvenit.

- În ceea ce privește angajarea prin detașare de la o societate comercială a două persoane care au beneficiat de drepturi salariale care excedau nivelul de salarizare prevăzut de legea-cadru aplicabilă instituțiilor publice, conducerea Institutului a dispus reîncadrarea persoanelor la nivelul de salarizare corespunzător și recuperarea sumelor încasate necuvenit. De asemenea, în toamna anului 2019 conducerea Institutului a luat măsuri pentru ocuparea posturilor prin concurs.

- În ceea ce privește încadrarea temporară a unei persoane pe funcția de director, cu un salariu brut lunar mai mic față de dreptul cuvenit, conducerea Institutului a dispus reîncadrarea corectă odată cu stabilirea drepturilor salariale aferente.

- În ceea ce privește  elaborarea politicilor contabile și a procedurilor operaționale specifice activității economice a entității, precum și a procedurilor care reglementează activitatea desfășurată pentru îndeplinirea obiectului de activitate al instituției, acestea au fost elaborate atât în perioada desfășurării misiunii de audit, precum și ulterior, până la termenul stabilit de Curtea de Conturi. La nivelul ISACCL au fost întocmite proceduri de sistem și operaționale, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Având în vedere modificările legislative permanente și luând în considerare faptul că prin efectele OUG nr. 66/2019 de modificare a Legii nr. 117/2017 s-a produs o reașezare a activităților/atribuțiilor și a structurii organizatorice a ISACCL, procesul de elaborare a procedurilor va continua pentru a se asigura implementarea totală a „Standardului 9 – Proceduri” din OSGG. nr. 600/2018.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu