Stjepan Mesić – „Renașterea Drumului Mătăsii”

Stjepan Mesić, Preşedintele Croaţiei 2000-2010

Renașterea Drumului Mătăsii: Levantul – punte între civilizația Asiei și civilizația occidentală, în cadrul Conferinței „Prin diplomaţie culturală spre o pace durabilă”, Palatul Parlamentului, București, 19–21 noiembrie 2017 – discursul integral tradus în limba română și în limba engleză:

 

„Aș vrea mai întâi să transmit un salut și dorința de succes pentru această adunare extrem de importantă care are loc în aceste vremuri tulburi în care se află lumea de azi.
Pentru mine, pacea este valoarea supremă a relațiilor internaționale, iar viziunea strategică multinațională a președintelui chinez Xi Jinping "One Belt - One Road" vizeazăpacea și cooperarea prin dezvoltarea economică a tuturor țărilor. Este de fapt noul drum al mătăsii.
Astfel, am susținut încă de la început inițiativa privind politica externă "One Belt - One Road", deoarece esența ei este orientarea relației dintre Europa, Asia și Africa în direcția interdependenței economice și a dezvoltării, a cooperării și păcii.
Această strategie globală de politică externă chineză pentru secolul 21 includeși principii ale politicii externe tradiționale chineze: obiective pe termen lung, implementare treptată și dezvoltare economică. Acestea sunt folosite ca un instrument în construirea unei lumi mai stabile și a unei ordini mondiale multipolare.
Astăzi, implementarea acestei inițiative de conectare a trei continente și concentrarea acesteia asupra dezvoltării noilor capacități economice ale țărilor participante la viitoarele coridoare economice maritime și terestre face ca aceasta să fie și mai importantă decât în 2013 când China lansa "One Belt - One Road".Anume, a avut loc o deteriorare majoră a stabilității economice și politice în lume din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Ucraina și apariția unui val de refugiați în Europa. Au existat și aluzii despre posibile sancțiuni asupra Chinei de către SUA.
Acest nou stat are potențialul distructiv de a împinge relația dintre state în zona forței, naționalismul, protecționismul economic. Acesta trebuie restrâns prin construirea unei noi infrastructuri stabile a lumii și a unor noi instituții economice și financiare.
Prin urmare, cred că este necesar ca intotdeauna să re-abordăm și să subliniem valorile economice și neeconomice care stau la baza noului Drum al Mătăsii. Pacea și cooperarea reprezintă o orientare importantă în construirea stabilității în lumea de astăzi.
La un an de la sfârșitul mandatului meu de 10 ani, am fost invitat în China, în 2011, pentru a deschide muzeul Marco Polo din orașul Yangzhou. El a fost un neguțător care și-a descris călătoria în Asia Centrală și China într-o carte publicată în Veneția în secolul al XIII-lea, cu mențiunea că a scris doar jumătate din ceea ce a văzut. Diplomația europeano - chineză nu poate fi imaginată fără a vorbi despre Marco Polo, cel care a unit cele două lumi.
Referirea la Marco Polo nu este o modalitate de a pretinde "proprietatea" Croației asupra acestui călător mondial. Desigur, sunt bine cunoscute discuțiile croato-italiene despre Marco Polo și mă bucur că China are destulă răbdare pentru argumentele ambelor părți.Vă amintesc de Marco Polo doar pentru a sublinia faptul că Noul Drum al Mătăsii nu poate fi construit doar ca un efort al economiei de piață fără a include și alte valori, cum ar fi legăturile istorice și culturale, cooperarea științifică, schimbul de studenți, turismul. Scopul acestei adunări este să ne cunoaștem mai bine.Fără cunoaștere reciprocă între oameni, fără a cunoaște prezentul și trecutul, fără a respecta diferențele culturale și valoarea păcii, a prieteniei și stabilității, nu se pot dezvolta nici un fel de comerț, noi drumuri, porturi și căi ferate. Toate aceste valori sunt încorporate în viziunea Noului Drum al Mătăsii.
Desigur, inițiativa de a construi un nou Drum al Mătăsiinu trebuievăzută doar ca o parte esențială a strategiei de dezvoltare economică a Chinei, ci și a dezvoltării Asiei și Europei. Aici, Levantul apare ca o punte între civilizația asiatică și cea europeană.Chinezii au fost, sunt și vor fi in favoareadezvoltăriipașnice, dar sunt printre cei mai calificați comercianți din lume. Desigur, aceștia sunt interesați de investiții rutiere, feroviare și portuare, care vor reduce costurile de transport al bunurilor chineze în Europa și invers.Asia a devenit o regiune a cărei influență economică are potențialul de a deveni un factor determinant pentru poziția Europei în trecut.Aș dori să subliniez că vechiul drum al mătăsii care a început acum 2000 de ani și a durat până la revoluția industrială din Europa și până la colonializare, avea multe caracteristici care l-ar putea defini drept predecesorul globalizării actuale.
Globalizarea economică a adus multe beneficii Chinei, lumea rămânând surprinsă când China și-a manifestat transformarea din cea mai numeroasă națiune a lumiiîntr-o puterea cu mari resurse umane,cu o economie în creștere echilibrată în condiții de protecție a mediului. Cu eforturile întregii națiuni, China și-a clădit o dezvoltare remarcabilă, o reformă și o economie în creștere.
Trăim într-o perioadă în care interdependența economică a lumii nu are loc doar în direcția dependenței economice față de Occident.Ceea ce vedem astăzi sunt procesele de integrare economică care au multe direcții: europeană, transatlantică, transpacifică și euro-chineză. Aceasta înseamnă că țările din Europa de Sud-Est pot urma simultan direcții diferite de integrare economică.
Dezvoltarea relațiilor Chinei cu țările noastre are caracteristici pozitive, deoarece sporește stabilitatea economică prin creșterea investițiilor chineze și prin acordarea de împrumuturi favorabile.
Dezvoltarea relațiilor cu China a contribuit la reducerea crizei economice în țările din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
Pentru mine, rezultatele "16 + 1" sunt atât de importante, pentru că le văd ca un pilon realist în atingerea obiectivelor unui nou drum al mătăsii.
Conducerea chineză a dezvoltat relația cu un grup de state din Europa de Sud-Est într-un concept mai larg de politică externă, într-un nou drum al mătăsii pe uscat și pe mare.
Noua centură economică a drumului mătăsii ar trebui să-șiaibă baza în porturi, strâmtori și drumuri care vor trece prin țările Europei de Sud-Est și le vor conecta cu Asia.
Noua diplomație a Chinei în țările din Europa de Sud-Est a condus la progrese în relațiile politice, la schimbarea instituționalizării cooperării, a creșterii comerțului, a creșterii investițiilor, a unor noi proiecte de infrastructură, a cooperării academice și a turismului.
Aș încheia cu afirmația că relațiile actuale dintre China și țările noastre ar putea reprezenta un progres în istoria cunoașterii reciproce, a cooperării economice și a prieteniei.
Aceasta este o tendință pe care trebuie să o păstrăm și să continuăm să o dezvoltăm împreună, sprijinind și implementând toate aceste măsuri de la Varșovia și București până la Belgrad și Zagreb, și care reprezintă un factor important în implementarea inițiativei "One Road -One Belt".

Mă aștept ca China și toate țările noastre să compenseze oportunitățile pierdute prin cooperare reciprocă în beneficiul părților.”

”Let me first convey my greetings and wish for success of this extremely important gathering that takes place during these turbulent times in which the present world is in.
For me, peace is the supreme value of international relations, and the strategic and multinational vision of China's Xi Jinping "One Belt - One Road" is aimed at peace and cooperation through economic development for all countries. It's actually a new silk road.
Therefore, I have supported the "One Belt - One Road" foreign policy initiative from the very beginning, because its essence is the orientation of the relationship between Europe, Asia and Africa in the direction of economic interdependence and development, cooperation and peace.
This Chinese global foreign policy strategy for the 21st century also includes traditional Chinese foreign policy principles: long-term goals, gradual implementation, and economic development. These are used as an instrument in building a more stable world and a multipolar world order.
Today, the implementation of this initiative to connect three continents and its focus on developing new economic capacities of countries participating in future maritime and land economic corridors makes it even more important than it was in 2013 when China launched "One Belt - One Road".
Namely, there has been a major deterioration of economic and political stability in the world due to events in the Middle East, North Africa, Ukraine and the arrival of a large wave of refugees to Europe. There have been hints of possible sanctions on China by the US.
This new state has the destructive potential to push the relationship between states into the area of force, nationalism, economic protectionism. It must be restrained by the construction of a new stable infrastructure of the world and new economic and financial institutions.
Therefore, I think, it is necessary to always re-address and emphasize the economic and non-economic values underlying the new Silk Road. Peace and cooperation are an important orientation in building stability in today's world.
One year after the end of my ten-year presidential term I was invited to China in 2011 to open the museum of Marco Polo in the city of Yangzhou. He was a merchant who described his trip to Middle Asia and China in a book published in Venice in the 13th century with the notion that he wrote only half of what he saw. European - Chinese diplomacy cannot be imagined without talking about Marko Polo, which merged the two worlds together.
Reference to Mark Polo i not a way of claiming Croatia's "ownership" over the world traveler. Of course, there are well - known Croatian - Italian discussions about Marko Polo and I am pleased that China has enough patience for the arguments of both sides.
I remind you about Marko Polo only to emphasize that the New Silk Road cannot be constructed as a purely market economic endeavor devoid of other values such as historical and cultural ties, scientific cooperation, exchange of students, tourism. The goal of this gathering is to get to know each other better.
Without the mutual knowledge of people, without knowing the present and the historical ties, without respecting cultural differences and the pursuit of the value of peace, friendship and stability, no trade can be developed or new roads, ports and railways. All these values I are embedded in the vision of the New Silk Road.
Of course, the initiative to build a new Silk Road must also be seen not only as a key part of the Chinese economic development strategy, but also the development of Asia, Europe and vice versa. Here Levant appears as a bridge between Asian and European civilization.
The Chinese have been, are and will be for peace-loving development, but they are among the most skilled dealers in the world. Of course, they are interested in road, rail and port investments that will reduce the cost of transporting Chinese goods to Europe and vice versa.
Asia has become a region whose economic influence has the potential to become a determining factor for Europe's position in the past.
I would point out that the old silk road that started 2000 years ago and lasted for the industrial revolution in Europe and colonization had many features that could define it as the predecessor of the present globalization.
Economic globalization brought a lot of benefits to China while the world remained surprised when China showed its transformation from the world's most populous nation to power of great human resources with a balanced growth economy and environmental protection. With the efforts of the entire nation, China has achieved remarkable development, reform and opening up an economy.

We live in a time when the economic interdependence of the world does not take place only in the direction of economic dependence on the West. What we can see today are the processes of economic integration that have many lines: the European, the Transatlantic, Transpacific and the Euro-Chinese. This means that the countries of Southeast Europe can simultaneously follow different directions of economic integration.
The development of China's relations with our countries has positive features as it increases economic stability through the growth of Chinese investment and the availability of favorable loans.
The development of relations with China served to reduce the economic crisis in the countries of Central, Eastern and South-Eastern Europe.
For me, the results of "16+1" are so important, because I see them as a realistic pillar in achieving the goals of a new silk road.
Chinese leadership has developed the relationship with a group of Southeast European states into a wider foreign policy concept in a new way of silk on land and sea.
The new silk-road economic belt should be based in ports, straits and roads that will go through the countries of South East Europe and connect them with Asia.
China's new diplomacy in the countries of Southeast Europe has led to progress in political relations, to the shift in institutionalization of co-operation, trade growth, investment growth, new infrastructure projects, academic cooperation and tourism.
I would conclude with this statement that the current relations between China and our countries could be marked as a progress in the history of mutual knowledge, economic cooperation and friendship.
This is a trend that we need to keep and continue to develop together by supporting and implementing all those measures from Warsaw, Bucharest to Belgrade and Zagreb, which make an important factor in the implementation of the "One Road Belt" initiative.
I expect China and all of our countries to compensate for missed opportunities for mutual cooperation for the benefit of both sides.”

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu