RAPORT cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestatiilor la rezultatul probei interviu și rezultatul final la concursul de ocupare a posturilor vacante

Comisia de concurs a constatat astăzi, 03.07.2018, că nu a fost înregistrată nicio contestație  a candidaților asupra rezultatelor la proba interviu așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Ca urmare, rezultatele finale  ale concursului organizat de I.S.A.C.C.L. pentru ocuparea posturilor vacante de expert IA (activitate muzeală și gestionare fond de carte) și expert debutant (comunicare) sunt:

Nr.

crt.

Nume și

prenume

candidat

Denumirea postului Punctaj  proba scrisa Punctaj  proba interviu Punctaj  final Observații  

Admis/

respins

 

1 VELICU RALUCA ANTOANELLA Expert IA (activitate muzeală și gestionare fond de carte) 98,00 86,33 92,17 ADMIS
2 BRÂNDA OANA ELENA Expert debutant (comunicare) 80,00 88,00 84,00 Se aplică prevederile art 30 alin. (4) și (5) din HG nr. 286/2011 ADMIS
3 ONOFREI MAXIM VLAD Expert debutant (comunicare) 73,00 95,00 84,00 Se aplică prevederile art 30 alin. (4) și (5) din HG nr. 286/2011 RESPINS
4 VASILIU ALEXANDRU EMANUEL Expert debutant (comunicare) 73,00 89,33 81,17 RESPINS
5 IVAȘCU ANDREEA Expert debutant (comunicare) 82,00 78,00 80,00 RESPINS

 

Extras din HOTĂRÂREA   Nr. 286 din 23 martie 2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 Art. 30

(1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi/sau la proba practică şi interviu, după caz.

(2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

    (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

(4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Contestațiile cu privire la rezultatele finale ale concursului se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la doamna Elena Liliana Ionescu,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, repectiv până la data de 05.07.2018 ora 16,00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu