Concurs – post contractual vacant de Expert în specialitatea: Cultura romană și bizantină în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale pe perioadă determinată

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului în temeiul HG nr. 286 / 2011 scoate la concurs 1 post contractual vacant de Expert în specialitatea: Cultura romană și bizantină în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale pe perioadă determinată de trei ani.

Concursul se va desfăşura la sediul din Bucureşti, str. Str. M. Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 şi va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile istorie, filologie, filosofie, antropologie,
 • Deținerea unui doctorat în unul dintre domeniile: istorie, filologie, filosofie, antropologie,
 • Activitate științifică în specialitatea postului demonstrată prin: publicații științifice, activitate de specialitate în cadrul unor instituții academice, universitare sau de cercetare, participări la evenimente științifice în domeniul de referință al postului,
 • Cunoștințe lingvistice: limba engleză și o a doua limbă de circulație internațională,
 • Cunoașterea uneia dintre limbile: latină, greacă veche,
 • Vechime: debutant,
 • Perioadă de probă de 90 zile calendaristice.

Potrivit Regulamentului de concurs, angajaţii care sunt declaraţi admişi în urma concursului şi care optează şi pentru menţinerea locului de muncă pe care îl deţin la alte entităţi juridice vor putea încheia contracte individuale de muncă cu ISACCL numai cu normă parţială de lucru.

Condiţii generale de ocupare  a postului:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exerciţiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliebrate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere
  la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,
 8. formular de înscriere, cu precizarea limbilor străine pentru care optează a fi examinat.

click aici pentru Procedura operațională privind recrutarea resurselor umane

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anunțul de concurs este disponibil online accesând adresa www.institutlevant.ro, secțiunea Cariere.

Calendarul desfăşurării concursului:

03.01.2018-16.01.2018 Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A
18.01.2018-19.01.2018 Selecţia dosarelor
22.01.2018 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor
23.01.2018 Proba scrisă
25.01.2018 Anunţarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor
26.01.2018 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea acestora
26.01.2018 Interviu
29.01.2018 Anunţarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor
30.01.2018-31.01.2018 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

Relaţii la telefon 0745.12.42.02, office@institutlevant.ro, persoana de contact doamna Liliana Voicu.

Nota: Pentru diploma de doctorat se aplica prevederile Legii nr. 1/2011 si ale OM nr. 5923/2016.

 

Bibliografie expert Cultura romană și bizantină în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale

Guglielmo Cavallo (ed.), Omul bizantin. Traducere de Ion Mircea. Postfaţă de Claudia Tita-Mircea. Iaşi, Polirom, 2000

Nicolae Iorga, Istoria vieţii bizantine. Imperiul şi civilizaţia, după izvoare. Bucureşti, Ed. Enciclopedică Română, 1974

Dimitri Obolensky, Un Commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de Răsărit, 500-1453. (trad. Claudia Dumitriu), Corint, 2002

K. Sherk (ed. trad.), Rome and the Greek East to the Death of Augustus (Translated Documents of Greece and Rome 4), Cambridge 1984

Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, AD 284-641: the Transformation of the Ancient World, Blackwell Publishing, 2007

Benjamin H. Isaac, The Limits of the Empire: the Roman Army in the East, Oxford, Clarendon Press, 1993

Michael Maas, The Cambridge Companion to the Age of Justinian, Cambridge, New York, Cambridge Univ. Press, 2005

Fowden, Garth, Empire to Commonwelth. Consequences of monotheism in Late Antiquity, Princetown, 1993.
A.H.M. Jones, P.A. Brunt, The Roman economy: Studies in ancient economic and administrative history, Oxford, 1974
S.J. Friesen. Twice Neokoros. Ephesus, Asia and the Cult of the Flavian Imperial Family. Leiden, 1993.

S.J. Friesen. Imperial Cults and the Apocalypse of John. Reading Revelation in the Ruins. Oxford, 2001

Simon Price, Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Cambridge, 1984.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu