Concurs pentru ocuparea postului de Director general adjunct / director ştiinţific (update)

27.11.2017

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de director general adjunct / director ştiinţific, din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, care va avea loc în ziua de 04.12.2017 proba scrisă și 05.12.2017 interviu, Comisia de concurs comunică rezultatele selecției de dosare:

nr crt nume /prenume postul pt. care candideaza Admis / respins obs perioada de concurs locul  de desfasurare
1 Grigorescu Dan Alexandru Director general adj/dir. stiintific admis 04.12.2017 proba scrisă și 05.12.2017 interviu Bvd Expozitiei nr 30A, sala 804, ora 10:00

Contestațiile se depun până la data de 28.11.2017, ora 16.00.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de director general adjunct / director ştiinţific.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• studii superioare şi doctorat în domeniul ştiinţelor naturii;
• vechime în instituţii de educaţie şi cercetare minimum 30 ani;
• funcţii de conducere in domeniul educaţiei şi cercetării – minimum 12 ani;
• autor de studii şi articole în domeniul de specialitate;
• prestigiu şi recunoaştere internaţională în domeniu;
• minimum 2 limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2017, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 decembrie 2017, proba scrisă;
 • 05 decembrie 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București, Str. Povernei nr. 6, sector 1, telefon 0372177214 .

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu