Anunț priind ocuparea postului contractual, vacant de consilier juridic IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, postat în data de 16.04.2021

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN
1 consilier juridic IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011 organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 1 post contractual vacant, de execuție,  astfel:

1 consilier juridic IA, norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului juridic

Concursul va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 12.05.2021; ora susținerii concursului 12,00
 • susținerea interviului a cărui dată se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art.3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 

Conditii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • re o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

1 post consilier juridic (S) grad IA, în cadrul Compartimentului juridic, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice/drept;
 • Vechime în muncă minim 5 ani;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • Vechime intr-o institutie publica minim 3 ani, intr-un post cu atrubutii similare
 • Cunoștințe avansate de operare calculator.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București incepand cu data de 19.04.2021 si pana la data de 04.05.2021  ora  16,00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00.

Proba scrisa  vor avea loc în data de 12.05.2021, orele 12,00.

Data susținerii probei interviu și orele la care se va susține acesta vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Calendar concurs de ocupare a postului de consilier juridic IA, norma intreaga, perioada nedetrminata

Anunt la Monitorul Oficial si Jurnalul National sa apara in data de 16.04.2021

Depunere dosare 19.04.2021-04.05.2021

Selectia dosarelor 06.05.2021

Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 07.05.2021

Depunerea contestatiilor la proba selectiei dosarelor 10.05.2021

Solutionarea contestatiilor la proba selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor 11.05.2021

Sustinerea probei scrise 12.05.2021

Corectarea si notarea lucrarilor la proba scrisa  si afisarea rezultatelor la proba scrisa 13.05.2021

Depunerea contestatiilor la proba scrisa 14.05.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la contestatii la proba scrisa  17.05.2021

Sustinerea probei interviu 18.05.2021

Notarea probei interviu si afisarea rezultatelor la proba interviu 19.05.2021

Depunerea contestatiilor la proba interviu 20.05.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor contestatiilor la proba interviu 21.05.2021

Afisarea rezultatelor finale ale concursului 24.05.2021

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu