ANUNȚ PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI/EXAMNEULUI DE OCUPARE A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ISACCL, ORGANIZAT ÎN PERIOADA 24.10.2018-29.11.2018

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 și a Memorandumului aprobat prin ședința Guvernului din data de 12 aprilie 2018, organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 4 posturi contractuale de execuție vacante, astfel: 1 post consilier grad I (specialitate geografie), 1 post consilier grad IA (activitate accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene), 1 post consilier grad IA (economist), 1 post referent treapta IA (casierie și gestionare patrimoniu)

Concursul se va desfășura la sediul din București, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 și va consta în 2 probe: proba scrisă și proba interviu.

 

Condiții generale de ocupare a postului:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exerciţiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1 post consilier(S)  grad I protecția mediului natural - specialitate geografie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în domeniile: geografia, ecologie, protecția mediului
 • Vechime  în muncă minim 3 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani
 • Experiență în domeniul  protecției mediului, reprezentare cartografică
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post consilier (S) IA- activitate accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în domeniile: economic/juridic/tehnic
 • Diploma expert accesare fonduri
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență specifică în proiecte, minim 5 proiecte accesate, implementate sau în curs de implementare
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană)
 • Capacitate de a lucra independent, fără îndrumare, dar și în echipă
 • Cunoștințe, la nivel mediu, economice și de achiziții publice

 

1 post consilier (economist) (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituțiile publice de minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator, a programelor specifice domeniului financiar contabil al instituțiilor publice (FOREXEBUG)

 

1 post referent (atribuții casierie și gestionarea patrimoniului ISACCL) (M) treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în domeniul de referință de minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere.

Click aici pentru a descărca bibliografia de concurs.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 07.11.2018, ora 12.00, la sediul Institutului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 12.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 13.11.2018 , ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.11.2018, ora 12.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

1. Proba scrisă, se va desfăşura în data de 19.11.2018, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul Institutului.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 20.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 21.11.2018 ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 22.11.2018, ora 12.00.

2. Interviul se se va desfăşura în data 23.11.2018, ora 10.00, la sediul ISACCL.

Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 26.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 27.11.2018 ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 28.11.2018, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a ISACCL, cel târziu la data de 29.11.2018, ora 12.00.

Date contact sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, București, sector 1, bld. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A- etaj 1 Compartiment resurse umane și juridic – Elena Liliana Ionescu tel. 0723.782.499.
Data publicării 24.10.2018

DIRECTOR GENERAL
Andreea GRECU CIUPALĂ

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu