ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

Publicat marți, 29 mai 2018, ora 13.00.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 și a Memorandumului aprobat prin ședința Guvernului din data de 12 aprilie 2018, organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 2 posturi de execuție vacante, astfel:

EXPERT (S) GRAD IA – pentru activitate muzeală și gestionarea fondului de carte, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT.

EXPERT (S)  debutant pentru activitate de comunicare privind activitatea de specialitate a Institutului/ cu partenerii  din țară și străinătate, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT.

Concursul se va desfăşura la sediul din Bucureşti, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 şi va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 

Condiţii generale de ocupare a postului:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exerciţiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

EXPERT (S) GRAD IA – pentru activitate muzeală și a fondului de carte, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT.

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: istorie, filologie, filosofie, arte vizuale;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime/experiență în domeniu muzeal, minim 5 ani,
 • deținerea unui master în științe umaniste (istorie, filologie, filosofie, arte vizuale),
 • cunoștințe lingvistice: limba engleză și limba franceză scris/citit/vorbit nivel avansat.
 • articole publicate în reviste de specialitate, minim 3 articole.

 

EXPERT (S)  debutant cu atribuții de comunicare privind activitatea de specialitate a Institutului/ cu partenerii  din țară și străinatate,   în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT.

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile: istorie, filologie, sociologie, antropologie,
 • vechime în muncă - nu este necesară
 • vechime în specialitatea studiilor - nu este necesară
 • cunoștințe lingvistice: limba engleză scris/citit/vorbit nivel avansat. Nivelul de cunoștințe va fi testat atât la proba scrisă, cât și în cadrul interviului.
 • cunoașterea unei a doua limbi străine de circulație internațională, nivel mediu, reprezintă un avantaj.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare click aici pentru a descărca Cererea de înscriere
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Clici aici pentru a descărca Bibliografia de concurs.

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București până la data de 13 iunie 2018 ora  16,00. Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00.

Probele  scrise  va avea loc în data de 21 iunie 2018 ora 10,00.

Interviurile vor avea loc în data de 27 iunie 2018, orele la care se vor susține interviurile vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendar.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și juridic, dna. Elena Liliana Ionescu - 0723.782.499.

Clici aici pentru a descărca Bibliografia de concurs.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

29 mai -13 iunie 2018 Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A
14 iunie 2018 -

19 iunie 2018

Selecţia dosarelor, afișarea rezultatelor la selecția dosarelor, depunerea contestațiilor la selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la contestații
21 iunie 2018 Proba scrisă
22 iunie 2018 - 26 iunie 2018 Afișarea rezultatelor la proba scrisă, depunerea contestațiilor la proba scrisă, soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
27 iunie 2018 Interviu
29 iunie 2018 - 03 iulie 2018 Afișarea rezultatelor la proba interviu, depunerea contestaţiilor la proba interviu, soluţionarea contestaţiilor la proba interviu și afișarea rezultatelor finale

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu