ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență nr. 57/2019 – Codul Administrativ, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, astfel:

  • 1 post de director general al ISACCL (ordonator de credite), grad II, (S), 8h/zi, perioada nedetrminată

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă care va avea loc la data 29.01.2021 la sediul Institutului, din bd. Mareșal

Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București, ora 12,00.

susținerea interviului care se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art.3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul

trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

-  cunoaște limba română, scris si vorbit;

-  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-  are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-  îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

- persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

 

Condiții specifice

1 post director general al ISACCL  (ordonator de credite) grad II (S) 8h/zi, perioada nedeterminată

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
  2. studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de conducere, sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  3. doctor /doctorand în specialitatea de referință (administrație publică, management, relații internaționale, științe politice, sociologie, studii culturale );
  4. vechime in munca si specialitatea studiilor minim 10 ani
  5. minim 2 ani vechime in conducerea unor structuri din cadrul institutiilor pulice
  6. limba engleza nivel avansat - documente care atesta nivelul cunostintelor
  7. cunoașterea unei limbi din spațiul Levantului (ebraică, arabă, greacă, turcă, limbi slave, limbi vechi etc.) - documente care atestă nivelul cunoștințelor

Dosarul de concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, certificatul de căsătorie, după caz;

3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

4) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae, format Europass, în limba română;

8) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Actele prevăzute la pct. 2 - 4 vor fi prezentate si în original la secretariatul ISACCL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un dosar cu șină si se vor ordona conform cerintei de mai sus.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere AICI

Declarația pe proprie răspundere cazier AICI

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal AICI

Bibliografia de concurs AICI

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București în perioada 08.01.2021-21.01.2021. Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  9,00 -12,30 și vineri 9,00-12,30.

Proba  scrisă  vor avea loc în data de 29.01.2021 începând cu ora 12,00.

Data susținerii probei interviu și orele la care se vor susține acestea vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia se postează pe site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea Cariere.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Anunt la Monitorul Oficial si Jurnalul National in data de 05.01.2021

Depunere dosare in perioada 08.01.2021-21.01.2021

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 22.01.2021

Depunerea contestatiilor la proba selectiei dosarelor 25.01.2021

Solutionarea contestatiilor la proba selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor 26.01.2021

Sustinerea probei scrise 29.01.2021

Corectarea si notarea lucrarilor la proba scrisa  si afisarea rezultatelor la proba scrisa 01.02.2021

Depunerea contestatiilor la proba scrisa 02.01.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la contestatii la proba scrisa 03.02.2021

Sustinerea probei interviu 04.02.2021

Notarea probei interviu si afisarea rezultatelor la proba interviu 05.02.2021

Depunerea contestatiilor la proba interviu 08.02.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor contestatiilor la proba interviu 09.02.2021

Afisarea rezultatelor finale ale concursului 10.02.2021

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu