Anunț pentru ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen din cadrul Serviciului Comunicare, redacție, bibliotecă

Postare în data de 31.08.2021 ora 12.00

Aprobat,
Director general
Elena Luiza POPA

 

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE,  VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L.  PRIN CONCURS/EXAMEN

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. a286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen în vederea ocupării posturi contractuale vacante, de execuție din cadrul Serviciului Comunicare, redacție, bibliotecă, astfel:

- 1 post Consilier IA, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice;

- ½ post Expert debutant, ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene;

- ½ post Expert debutant, ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea grafică și DTP pentru tipar.

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 22.09.2021, ora susținerii concursului 10.00;
 • susținerea interviului va avea loc la data de 28.09.2021, ora se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art. 3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Conditii generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-  cunoaște limba română, scris și vorbit;

-  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-  are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: comunicare și relații publice, litere, limbi și literaturi străine, științe administrative;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • activitate în specialitatea postului demonstrată prin documente privind: organizarea de evenimente științifice și culturale, participarea în proiecte culturale, experiență de redactor;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională;
 • experiență dovedită în domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune europene (adeverință sau recomandare);
 • cunostinte în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în arte plastice (grafică);
 • cunoașterea aplicațiilor Adobe Photoshop și Adobe Illustrator;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională;
 • cunoștințe de design, fonturi și machetare necesare transpunerii materialelor de creație într-un format pentru tipar sau web.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ATENTIE - Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

Declarația pe propria răspundere cazier poate fi descărcată aici »»»

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București începând cu data de 01 septembrie 2021 și până la data de 14 septmebrie 2021, ora  16.00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8.30 -16.00 și vineri 8.30-14.00.

Proba scrisă va avea loc în data de 22 septembrie 2021, orele 10.00.

Proba interviu va avea loc în data 28 septembrie 2021. Orele la care se va susține aceasta vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Calendarul desfășurării concursului:

Anunț la Monitorul Oficial si Jurnalul National apariție în data de 31.08.2021

Depunere dosare 01.09.2021-14.09.2021

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la selecția dosarelor 15.09.2021

Depunerea contestațiilor la proba selecției dosarelor 16.09.2021

Soluționarea contestațiilor la proba selecției dosarelor și afișarea rezultatelor 17.09.2021

Susținerea probei scrise 22.09.2021

Corectarea și notarea lucrărilor la proba scrisă si afișarea rezultatelor la proba scrisă 23.09.2021

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 24.09.2021

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații la proba scrisă 27.09.2021

Susținerea probei interviu 28.09.2021

Notarea probei interviu și afișarea rezultatelor la proba interviu 29.09.2021

Depunerea contestațiilor la proba interviu 30.09.2021

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu 01.10.2021

Afișarea rezultatelor finale ale concursului 04.10.2021.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu