ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat de HG 1027/2014 organizează concurs/examen în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante, de execuție, astfel:

 • 1 post post expert grad IA (S) perioadă determinată 3 ani, norma 8h/zi în cadrul  Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului
 • 1 post post expert grad IA (S) perioadă determinată 3 ani, norma 8h/zi în cadrul Departamentului diplomație culturală
 • 1 post expert debutant (S) perioadă determinată 3 ani, norma 4h/zi în cadrul  Departamentului natură, cultură și societate
 • 1 post expert grad IA (S) perioadă nedeterminată , normă 8h/zi în cadrul Compartimentului achiziții publice

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc la data 11.03.2020, la sediul Institutului, din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București. Ora susținerii concursului va fi anunțată pe site-ul Institutului la secțiunea „Cariere”;
 • susținerea interviului care se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art.3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul  trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

-  cunoaște limba română, scris si vorbit;

-  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-  are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-  îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

1 post expert (S) grad IA, 8h/zi, perioadă determinată (3 ani), în cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență într-unul dintre domeniile: limbi şi literaturi străine, istorie, filosofie, relații internaționale;

- vechime în muncă minimum 5 ani;

- vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

- experiență în domeniul culturii și civilizației arabe, respectiv al relațiilor internaționale din statele arabe;

- cunoașterea limbii arabe la nivel avansat, certificată prin diplomă de licență și/sau atestat de competență lingvistică și/sau alte certificate;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu / avansat;

- experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint), navigator web.

1 post expert (S) grad IA, 8h/zi, perioadă determinată (3 ani), în cadrul Departamentului diplomație culturală

- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență într-unul din domeniile: drept, sociologie, istorie;

- vechime în muncă minimum 5 ani;

- vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

- experiență în domeniile: istoria sud-estului european și/sau a Orientului Apropiat și Mijlociu, sociologie, relații internaționale, globalizare și securitate, doctrine și strategii de securitate;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu / avansat;

-experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint), navigator web.

1 post expert (S) grad D (debutant), 4h/zi, perioadă determinată (3 ani), în cadrul Departamentului natură, cultură și societate

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul geologiei - specializarea geologie tehnică;

- capacitate fizica de lucru in teren timp prelungit;

- cunoaștere - nivel avansat - a doua limbi de circulație internațională.

- cunoștințe de operare PC: suită de birou (Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint), navigator web

1 post expert (S) grad IA, 8h/zi, perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului Achiziții publice

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licență  în domeniul economic/juridic;

- vechime în muncă de minim 5 ani;

- vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;

- experiență de minim 3 ani într-un post cu atribuții similare - achiziții publice într-o instituție publică;

- cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul achizițiilor publice la instituțiile publice;

- certificat de participare la cursuri de achiziții publice Legea 98/2016;

- cunoştinţe avansate de operare calculator;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere. AICI

Bibliografia de concurs se găsește pe site-ul ISACCL, secțiunea Cariere. AICI

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București în perioada 19.02.2020- 03.03.2020   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00.

Probele  scrise  vor avea loc în data de 11.03.2020 începând cu ora 10,00.

Data susținerii probei interviu și orele la care se vor susține acestea vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia se postează pe site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea Cariere.

Calendarul desfăşurării concursului:

19.02.2020-03.03.2020 Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A
05.03.2020-10.03.2020 Selecţia dosarelor, afișarea rezultatelor la selecția dosarelor, depunerea contestațiilor la selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor  la proba selecției dosarelor
11.03.2020 Proba scrisă
12.03.2020-17.03/2020 Corectarea lucrărilor, afișarea rezultatelor la proba scrisă, depunerea contestațiilor la proba scrisă, soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
19.03.2020 Interviu
20.03.2020-25.03.2020 Notarea probei interviu, afișarea rezultatelor la proba interviu, depunerea contestaţiilor la proba interviu, soluţionarea contestaţiilor la proba interviu și afisarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba intevriu
26.03.2020 Afișarea rezultatelor finale

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu