ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011 organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 5 posturi contractuale vacante, de execuție, normă 8h/zi, perioadă nedeterminată, astfel:

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice,

1 post consilier (S) IA în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (activitatea de redacție),

1 post consilier (S) IA în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (relații publice),

1 post expert (S) II în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (comunicare în limba engleză),

1 post referent (M) IA în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic.

 

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă care va avea loc în data 17 octombrie 2019; ora susținerii concursului va fi anunțată pe site-ul Institutului la secțiunea „Cariere”;
  • susținerea interviului a cărui dată se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art.3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Conditii generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-  cunoaște limba română, scris și vorbit;

-  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-  are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

Post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licență  în domeniul economic/juridic;

- vechime în muncă de minim 5 ani;

- vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;

- experiență de minim 3 ani într-un post cu atribuții similare - achiziții publice într-o instituție publică;

- cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul achizițiilor publice la instituțiile publice;

- certificat de participare la cursuri de achiziții publice (Legea nr. 98/2016);

- cunoștințe avansate de operare calculator.

 

1 post consilier (S) IA în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (activitate de redacție)

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani;

- experiență în domeniul presei scrisei de minim 3 ani;

- experiență redactare;

- cunoștințe de operare/programare pe calculator, nivel mediu;

- cunoașterea limbii engleze, nivel mediu.

1 post consilier (S) IA în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (relații publice)

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;

- experiență în domeniul jurnalismului, monitorizarea presei interne și/sau internaționale;

-cunoştinţe de operare/programare pe calculator, nivel mediu;

-cunoaşterea limbii engleze, nivel mediu.

1 post expert (S) II în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (comunicare în limba engleză)

-s tudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an;

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator, nivel mediu;

- cunoaşterea limbii engleze: nivel avansat.

1 post referent (M) IA  în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic

- studii medii, absolvite  cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă de minim 5 ani;

- experiență în activitatea de administrativ/urmărire și gestionare contracte de mentenanță și reparații;

- cunoștințe operare calculator.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere se descarcă aici »»»

Bibliografia de concurs se descarcă aici »»»

 

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București până la data de 07 octombrie  ora  16,00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00.

Probele  scrise  vor avea loc în data de 17 octombrie 2019, orele 10,00.

Data susținerii probei interviu și orele la care se vor susține acestea vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

24 septembrie 2019 -
7 octombrie 2019
Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A
08 octombrie 2019 -
16 octombrie 2019
Selecţia dosarelor, afișarea rezultatelor la selecția dosarelor, depunerea contestațiilor la selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la proba selecției dosarelor
17 octombrie 2019 Proba scrisă
18 octombrie 2019 -
23 octombrie 2019
Afișarea rezultatelor la proba scrisă, depunerea contestațiilor la proba scrisă, soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
24 octombrie 2019 Interviu
28 octombrie 2019 -
31 octombrie 2019
Afișarea rezultatelor la proba interviu, depunerea contestaţiilor la proba interviu, soluţionarea contestaţiilor la proba interviu și afișarea rezultatelor finale

Aprobat,
Director general
Elena Luiza NIȚĂ

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu