ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PRIN CONCURS/EXAMEN A POSTURILOR DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC DIN CADRUL ISACCL

ACTUALIZARE 14 APRILIE 2020: COMUNICAT CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI DIN CADRUL ISACCL

COMUNICAT CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI

Postat miercuri, 11 martie 2020, ora 14:00

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de cercetător științific,   în temeiul HG. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:

 • 1 post CS I, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului;
 • 1 post CS II, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomație culturală;
 • 1 post CS III, normă întreagă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomație culturală;
 • 1 post CS I Geografie-Știința Mediului, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului natură, cultură și societate;
 • 1 post CSI Istorie-Arheologie, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului natură, cultură și societate;
 • 1 post CSIII Geoarheologie, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului natură, cultură și societate;

Concursul pentru ocuparea funcției și gradului de cercetător științific gradul I și respectiv gradul II constă în analiza dosarului de înscriere la concurs și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, conform art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul pentru ocuparea funcției și gradului de cercetător științific gradul III constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere (selecția dosarelor)  și o probă scrisă, conform art.16 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 319/2003.

Condiții generale de ocupare a posturilor:

- Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,

- Cunoaște limba română, scris și vorbit,

- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,

- Are capacitate deplină de exercițiu,

- Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,

- Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs,

- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

1 post CSI, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: filologie/filologie slavă, studii culturale;

- teza de doctorat trebuie să conțină problematica filologiei slave și/sau istoriei culturale a Peninsulei Balcanice;

- certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani și titlul științific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învățământului superior sau a cercetării ştiinţifice este necesară certificarea unei vechimi de 15 ani în profilul postului;

- experiență/activitate științifică, referitoare la istoria culturală a Peninsulei Balcanice, mitologia și folclorul sud-estului Europei, antropologie, imagologie, filologie slavă, demonstrată prin minimum 5 titluri de carte și 15 de articole publicate în țară și/sau străinătate;

- experiență de cercetare certificată prin participarea la cel puțin două proiecte de cercetare în domeniile de referință ale postului;

- recunoaștere profesională certificată prin calitatea de membru în comitetul redacțional sau colegiu editorial sau consiliul științific al unei publicații de specialitate din țară sau din străinătate;

- recunoașterea profesională probată prin afilierea la o societate de cercetare sau centru de cercetare din țară și/sau străinătate;

- cunoașterea unei limbi slave și a unei alte limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;

- experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web;

1 post CSII, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomație culturală

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: științe politice, sociologie, drept internațional;
 • teza de doctorat trebuie să conțină problematica relațiilor internaționale, a elementelor de drept internațional, politici europene, managementul proiectelor de dezvoltare;
 • certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
 • certificarea experienței/activității științifice demonstrată prin minimum 1 titlu de carte și/sau 7 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate, într-unul din domeniile de specialitate ale postului;
 • cunoașterea la nivel avansat a modului de operare PC, a minimum două limbaje de programare și a prelucrării datelor statistice în domeniul științelor sociale;
 • cunoașterea a cel puțin 2 limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;

1 post CSIII, normă întreagă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomație culturală

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență într-unul dintre domeniile: istorie, filosofie, relații internaționale, limbi și literaturi străine;
 • teza de doctorat trebuie să conțină domeniul studiilor iudaice;
 • certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care deţin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care deţin titlul de doctor;
 • certificarea experienței/activității științifice demonstrată prin minimum 1 titlu de carte și/sau 5 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate, într-unul din domeniile de specialitate ale postului;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web;

1 post CSI Geografie-Știința Mediului, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului natură, cultură și societate

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în Geografie/Știința mediului;
 • teza de doctorat publicata  in Geografie/Știința mediului;
 • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de  minimum  9 ani; Pentru candidații din afara învățământului superior sau a cercetării științifice -certificarea unei vechimi de 15 ani in profilul postului
 • minim 2 cărți publicate ca prim autor;
 • minim 20  articole  publicate in reviste de specialitate incluse in baze de date recunoscute de CNCS;
 • experiență in coordonarea proiectelor in domeniul impactului schimbărilor climatice asupra dezvoltării socio-economice a regiunilor, atestata prin lucrări publicate si rapoarte;
 • cunoașterea a doua limbi de circulație internațională (engleza, franceza) nivel avansat confirmată prin diplome/certificate

1 post CSI Istorie-Arheologie, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului natură, cultură și societate

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în Istorie;
 • teza de doctorat publicata  in  Istorie premoderna;
 • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de  minimum 9 ani; Pentru candidații din afara învățământului superior sau a cercetării științifice -certificarea unei vechimi de 15 ani in profilul postului;
 • autor a minimum 2 cărți  si  20 de articole publicate in reviste de specialitate incluse in baze de date recunoscute de CNCS;
 • experiență in coordonarea cercetărilor in  situri arheologice din Dobrogea. demonstrata prin publicații si rapoarte de cercetare;
 • experiență in coordonarea proiectelor naționale si internaționale in specialitate;
 • cunoașterea a doua limbi de circulație internațională (engleza, franceza) nivel avansat confirmată prin diplome/certificate

1 post CSIII Geoarheologie, ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului natură, cultură și societate

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în Geologie;
 • teză de doctorat in Istorie. Specializarea Preistorie;
 • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de  minimum 6 ani; In cazul  candidaților din afara  învățământului superior care dețin titlul de doctor o vechime in specialitate  de 8 ani
 • autor a minimum 20 de lucrări in domeniu geoarheologiei, publicate ca prim autor;
 • experiență in desfășurarea proiectelor de geoarheologie in teren, demonstrată prin publicații si  rapoarte  de cercetare;
 • cunoașterea a două limbi de circulație internațională (engleza, franceza),nivel avansat;

Conform art. 15 alin 6 din Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Institutului;

b) act de identitate în original și în copie;

c) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;

d) curriculum vitae, semnat și datat;

e) lista lucrărilor științifice publicate (semnată și datată), însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative din cele menționate la condițiile specifice;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.;

h) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(7) Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Anunțul de concurs este disponibil online accesând adresa www.institutlevant.ro, secțiunea Cariere.

Cererea de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere. AICI

Bibliografia de concurs se găsește pe site-ul ISACCL, secțiunea Cariere. AICI

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București, în intervalul orar 09,30-12,30, conform calendarului anunțat. »»» aici comunicatul cu privire la depunerea dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor de cercetători științifici din cadrul ISACCL

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 30 zile de la publicarea anunțului. Data limită de depunere a dosarelor este 13.04.2020, ora 12,00. Dosarele de concurs se depun, personal,  la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A, sector 1, București.

Selecția și verificarea dosarelor se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, în perioada 14-15 aprilie 2020.

Proba scrisă pentru posturile de cercetător științific gradul III va avea loc în data de 27.04.2020 la sediul ISACCL ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariat ISACCL, pe adresa office@institutlevant.ro sau la telefon 0723.289.799.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 30 zile de la publicarea anunțului, respectiv data de 13.04.2020 ora 12,00. Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A

14-15.04.2020 -Selecția și verificarea dosarelor

16.04.2020 – Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor ora 12,00

21.04.2020– Depunerea contestațiilor

22-23.04.2020 -Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

27.04.2020 – Proba scrisă ora 12,00 - pentru cercetător științific gradul III

29.04.2020– Afișarea rezultatelor la proba scrisă

30.04.2020 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă

04-05.05.2020 – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor la contestații

06.05.2020 – Rezultatele finale ale concursului

Președinte ISACCL
Emil CONSTANTINESCU

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu