ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

Postat vineri, 26 octombrie 2018, ora 11.05

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 și a Memorandumului aprobat prin ședința Guvernului din data de 12 aprilie 2018, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului contractual vacant de expert grad IA Compartiment achiziții publice.

Concursul se va desfășura la sediul din București, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 și va consta în 2 probe: proba scrisă și proba interviu.

Condiții generale de ocupare a postului:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exerciţiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic/tehnic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • experiență de minim 3 ani într-un post cu atribuții similare - achiziții publice într-o instituție publică;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul achizițiilor publice la instituțiile publice;
 • certificat de participare la cursuri de achiziții publice;
 • cunoștinţe avansate de operare calculator;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere.

Bibliografia de concurs se găsește pe site-ul ISACCL, secțiunea Cariere.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 09.11.2018, ora 12.00, la sediul Institutului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 13.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 14.11.2018, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.11.2018, ora 12.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, se va desfăşura în data de 19.11.2018, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maximă admisă de 3 ore) la sediul Institutului.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 20.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 21.11.2018 ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 22.11.2018, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 23.11.2018, ora 10.00, la sediul ISACCL.

Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 26.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 27.11.2018 ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 28.11.2018, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a ISACCL, cel târziu la data de 29.11.2018, ora 12.00.

Date contact sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, București, sector 1, bld. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A- etaj 1 Compartiment resurse umane și juridic – Elena Liliana Ionescu tel. 0723.782.499.

DIRECTOR GENERAL
Andreea GRECU CIUPALĂ

 

Bibliografie

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului achiziții publice

 • Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului,
 • Legea. nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
 • Legea nr. 101/2016   privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Ordinul ANRMAP  nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordin nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu