ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN DIN CADRUL I.S.A.C.C.L.

Publicat luni, 3 septembrie 2018, ora 08.00.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 și a Memorandumului aprobat prin ședința Guvernului din data de 12 aprilie 2018, organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 9 posturi contractuale  de execuție vacante, astfel:

1 post expert (S) grad IA patrimoniu cultural - specialitate arheologie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani) cu atribuții în protecția, reabilitarea, dezvoltarea patrimoniului cultural.

1 post consilier (S) grad IA protecția mediului natural - specialitate geografie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

1 post expert (S) IA – specialitatea sociologie în cadrul Departamentului diplomație culturală, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinat (3 ani)

1 post consilier (S) IA- expert accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

1 post consilier (economist) (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

1 post referent (casier) (M) treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic pentru activitatea de registratură și secretariat, , normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

1 post consilier juridic (S) grad IA, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

Concursul se va desfăşura la sediul din Bucureşti, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 şi va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 

Condiţii generale de ocupare  a postului:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exerciţiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1 post expert (S) grad IA patrimoniu cultural - specialitate arheologie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani) cu atribuții în protecția, reabilitarea, dezvoltarea patrimoniului cultural.

 • Studii superioare cu licență în domeniile: istorie, arhitectură, arheologie, arte
 • Doctorat în istorie: istorie, arheologie
 • Vechime în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul în protecției, reabilitării și dezvoltării patrimoniului cultural (arheologie)
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post consilier(S)  grad IA protecția mediului natural - specialitate geografie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în domeniile: geografia, ecologie, protecția mediului
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență în domeniul  protecției mediului, reprezentare cartografică
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post expert (S) IA – specialitatea sociologie în cadrul Departamentului diplomație culturală, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinat (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în științe umaniste (sociologie, istorie, litere)
 • Master/doctorat în etnografie
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post consilier (S) IA- expert accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în domeniile: economic/juridic/tehnic
 • Diploma expert accesare fonduri
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență specifică în proiecte, minim 5 proiecte accesate, implementate sau în curs de implementare
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană)
 • Capacitate de a lucra independent, fără îndrumare, dar și în echipă
 • Cunoștințe, la nivel mediu, economice și de achiziții publice

 

1 post consilier (economist) (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituțiile publice de minim 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la instituțiile publice;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator, a programelor specifice domeniului financiar contabil al instituțiilor publice (FOREXEBUG)

 

1 post referent (casier) (M) treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în domeniul de referință de minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

 

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • experiență de minim 3 ani într-un post cu atribuții similare - achiziții publice într-o instituție publică;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul achizițiilor publice la instituțiile publice;
 • certificat de participare la cursuri de achiziții publice;
 • cunoștinţe avansate de operare calculator;

 

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic pentru activitatea de registratură și secretariat, , normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul registratură/secretariat minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.
 • cunoaşterea unei limbi străine: limba engleză - nivel avansat;
 • cunoştinţede arhivare a documentelor;
 • cunoştinţede comunicare şi relaţii publice;

 

1 post consilier juridic (S) grad IA, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice/drept;
 • Vechime în muncă minim 5 ani;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • Cunoștințe avansate de operare calculator.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată de aici...

Bibliografia de concurs poate fi descărcată de aici...

 

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București până la data de 17 septembrie 2018 ora  16,00. Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00.

Proba scrisă va avea loc în data de 01 octombrie 2018 ora 10,00.

Interviurile vor avea loc în data de 05 octombrie 2018, orele la care se vor susține interviurile vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendar.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și juridic, dna. Elena Liliana Ionescu - 0723.782.499.

Calendarul desfășurării concursului:

03 septembrie2018

17 septembrie 2018

Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A

 

25 septembrie 2018

28 septembrie 2018

Selecția dosarelor, afișarea rezultatelor la selecția dosarelor, depunerea contestațiilor la selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la contestații
01 octombrie 2018 Proba scrisă
02 octombrie 2018

04 octombrie 2018

Afișarea rezultatelor la proba scrisă, depunerea contestațiilor la proba scrisă, soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
05 octombrie 2018 Proba interviu
08 octombrie 2018

11 octombrie 2018

Afișarea rezultatelor la proba interviu, depunerea contestațiilor la proba interviu, soluționarea contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatelor finale

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu