Anunț pentru ocuparea posturilor contractuale, vacante din cadrul ISACCL prin concurs/examen

Nr. iesire 216/22.02.2022

Postare în data de 25.02.2022 ora 14.00

 

Anunț pentru ocuparea posturilor contractuale, vacante din cadrul ISACCL prin concurs/examen

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului contractual vacant, astfel:

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic activitate registratură și secretariat, norma intreaga (8h/zi), perioada nedeterminata

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 21.03.2022 ora susținerii concursului 10.00;
 • susținerea interviului va avea loc la data 25.03.2022, ora se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art. 3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Conditii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic activitate registratură și secretariat, norma intreaga (8h/zi), perioada nedeterminata

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul registratură/secretariat minim 3 ani, dovedită prin documente eliberate de angajator (adeverinta, fisa de post, etc);
 • cunoștințe avansate de operare computer;
 • cunoașterea unei limbi străine: limba engleză - nivel mediu;
 • cunoștințede arhivare a documentelor;
 • cunoștințede comunicare și relații publice;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică. Diplomele vor fi însoțite obligatoriu si de foile matricole.
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ATENTIE - Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

Declarația pe propria răspundere cazier poate fi descărcată aici »»»

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București începând cu data de 28.02.2022 și până la data de 11.03.2022, ora  13.00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8.30 -16.00 și vineri 8.30-13.00.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.03.2022, orele 10.00.

Proba interviu va avea loc în data 25.03.2022. Orele la care se vor susține acestea vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii  suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

INFORMAȚII  UTILE:

La concurs pot participa numai candidații care au depus cereri de înscriere si ale căror dosare de concurs sunt complete si corect întocmite. Nerespectarea modalităților și termenelor de depunere a dosarelor de concurs (înscriere)  atrage respingerea aprobării participării la concurs.

Candidații cetăţeni români, care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente / licenţă / masterat /doctor în altă țară decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (M.E.C.), care va emite Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare. ATENTIE: Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Rezultatele fiecărei etape vor fi afișate pe site-ul ISACCL la sectiunea CARIERE, precum și la sediu ISACCL.

Calendar concurs consilier IA (registratura si secretariat)
februarie-martie 2022
25.02.2022 aparitie anunt
28.02.2022-11.03.2022 depunerea dosarelor
14.03.2022 selectia dosarelor
15.03.2022 afisarea rezultatelor la proba selectiei dosarelor
16.03.2022 depunerea contestatiilor la proba selectiei dosarelor
17.03.2022 solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la proba selectiei dosarelor
21.03.2022 sustinerea probei scrise
22.03.2022 notarea probei scrise si afisarea rezultatelor
23.03.2022 depunerea contestatiilor la proba scrisa
24.03.2022 solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la proba scrisa
25.03.2022 sustinerea interviului
28.03.2022 notarea probei  interviu si afisarea rezultatelor la proba interviu
29.03.2022 depunerea contestatiilor la proba interviu
30.03.2022 solutionarea contestatiilor la proba interviu si afisarea rezultatelor
31.03.2022 rezultate finale

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu