ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE, VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L. PRIN CONCURS/EXAMEN

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE,  VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L.  PRIN CONCURS/EXAMEN

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 5 posturi contractuale vacante, de execuție, astfel:

Departament istoria culturii și civilizației Levantului

 • 1 post consilier IA ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică
 • 1 post expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină

Departament diplomație culturală

 • 1 post expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă
 • 1 post consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului

 

Concursul va consta în 3 probe de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 30.06.2021, ora susținerii concursului 10.00;
 • susținerea interviului va avea loc la data de 07.07.2021, ora se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art. 3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 

Conditii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1 post - Consilier IA, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, Departamentul Istoria culturii și civilizației Levantului – specialitatea cultură romană și elenistică

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: istorie, filosofie, filologie clasică, limbi și literaturi străine;
 • deținerea unui doctorat într-unul din domeniile: istorie, filosofie, filologie clasică, limbi și literaturi străine;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

1 post - Consilier IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, Departamentul Diplomație culturală – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană și recentă;
 • deținerea unui doctorat în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană și recentă;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

1 post - Expert IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, Departamentul Istoria culturii și civilizației Levantului – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: istorie, filosofie, filologie clasică, teologie;
 • deținerea unui doctorat într-unul din domeniile: istorie, filosofie, filologie clasică, teologie;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

1 post - Expert IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, Departamentul Diplomație culturală – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: relații internaționale, științe politice, administrație publică, comunicare și relații publice;
 • deținerea unui doctorat într-unul din domeniile: relații internaționale, științe politice, istorie, administrație publică, comunicare și relații publice;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

ATENTIE - Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia poate fi descărcată aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București începând cu data de 08 iunie 2021 și până la data de 22 iunie 2021, ora  16.00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8.30 -16.00 și vineri 8.30-14.00.

Proba scrisă va avea loc în data de 30 iunie 2021, orele 10.00.

Proba interviu va avea loc în data 07 iulie 2021. Orele la care se va susține aceasta vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

 

Calendarul desfășurării concursului:

Anunț la Monitorul Oficial si Jurnalul National apariție în data de 07.06.2021

Depunere dosare 08.06.2021-22.06.2021

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la selecția dosarelor 24.06.2021

Depunerea contestațiilor la proba selecției dosarelor 25.06.2021

Soluționarea contestațiilor la proba selecției dosarelor și afișarea rezultatelor 28.06.2021

Susținerea probei scrise 30.06.2021

Corectarea și notarea lucrărilor la proba scrisă 01.07.2021

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 02.07.2021

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 05.07.2021

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații la proba scrisă 06.07.2021

Susținerea probei interviu 07.07.2021

Notarea probei interviu și afișarea rezultatelor la proba interviu 08.07.2021

Depunerea contestațiilor la proba interviu 09.07.2021

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu 12.07.2021

Afișarea rezultatelor finale ale concursului 14.07.2021.

 

Postare în data de 07.06.2021 ora 12.00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu