ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE, VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L. PRIN CONCURS/EXAMEN

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE, VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L.  PRIN CONCURS/EXAMEN

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen în vederea ocupării posturi contractuale vacante, astfel:

- 1 post director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată.

- 1 post Consilier (S) gradul IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă, normă întreagă 8h/zi, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice.

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 22.12.2021, ora susținerii concursului 10.00;
 • susținerea interviului va avea loc la data 28.12.2021, ora se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art. 3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Conditii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată.

 • studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei;
 • doctor /doctorand în specialitatea de referință: management, relații internaționale, științe administrative, studii umaniste și arte, la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei;
 • vechime în muncă și specialitatea studiilor minim 10 ani;
 • minim 2 ani vechime într-o funcție de conducere similară, în cadrul unor structuri din cadrul instituțiilor publice;
 • limba engleză sau o altă limbă străină de circulație internațională, nivel avansat - documente care atesta nivelul cunoștințelor.

Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații publice

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: comunicare și relații publice, litere, limbi și literaturi străine, științe administrative;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • experiență într-un post similar de minim 3 ani, dovedită cu adeverință;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică. Diplomele vor fi însoțite obligatoriu si de foile matricole.
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ATENTIE - Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

Declarația pe propria răspundere cazier poate fi descărcată aici »»»

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București începând cu data de 02 decembrie 2021 și până la data de 15 decembrie 2021, ora  16.00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8.30 -16.00 și vineri 8.30-14.00.

Proba scrisă va avea loc în data de 22 decembrie 2021, orele 10.00.

Proba interviu va avea loc în data 28 decembrie 2021. Orele la care se vor susține acestea vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii  suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

INFORMAȚII  UTILE:

La concurs pot participa numai candidații care au depus cereri de înscriere si ale căror dosare de concurs sunt complete si corect întocmite. Nerespectarea modalităților și termenelor de depunere a dosarelor de concurs (înscriere)  atrage respingerea aprobării participării la concurs.

Candidații cetăţeni români, care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente / licenţă / masterat /doctor în altă țară decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (M.E.C.), care va emite Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare. ATENTIE: Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Rezultatele fiecărei etape vor fi afișate pe site-ul ISACCL la sectiunea CARIERE, precum și la sediu ISACCL

Calendarul de desfășuare a concursului, pe etape:

Perioada de depunere a dosarelor 02.12.2021-15.12.2021
proba selectiei dosarelor + afisare rezultate 17.12.2021
depunerea contestatiilor la  selectia dosarelor 20.12.2021
solutionare contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor 21.12.2021
sustinerea probei scrise 22.12.2021
corectarea si notarea lucrarilor si afisare rezultatelor la proba scrisa 23.12.2021
depunerea contestatiilor la proba scrisa 24.12.2021
solutionarea contestatiilor la  proba scrisa si afisarea rezultate 27.12.2021
sustinerea probei interviu 28.12.2021
notarea probei interviu si afisarea rezultatelor 29.12.2021
depunerea contestatiilor la proba interviu 30.12.2021
solutionarea contestatiilor la proba interviu si afisarea rezultatelor 31.12.2021
afisarea rezultatelor finale 03.01.2021

Informare

Vă informăm că, în conformitate cu art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis DOAR a celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Prin urmare persoanele interesate sa participe la concursul organizat pentru ocuparea posturlor vacante din cadrul ISACCL sunt obligate să prezinte unul dintre documentele menționate mai sus, în funcție de categoria din care fac parte.

Postat vineri, 26 noiembrie 2021, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu