ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE,  VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L.  PRIN CONCURS/EXAMEN

Postare în data de 06.09.2021 ora 12.00

Aprobat,
Director general
Elena Luiza POPA

 

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE,  VACANTE DIN CADRUL I.S.A.C.C.L.  PRIN CONCURS/EXAMEN

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. a286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen în vederea ocupării posturi contractuale vacante, de execuție, astfel:

- 1 post Consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

- ½ post Consilier IA,  ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

- 1 post Consilier I, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea geografie, in cadrul Departamentului Natură, cultură și societate

Concursul  va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 27.09.2021, ora susținerii concursului 10.00;
 • susținerea interviului va avea loc la data de 01.10.2021, ora se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art. 3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

Conditii generale:

 •  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            Condiții specifice:

Consilier IA,  normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea istorie-arheologie

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în istorie;
 • deținerea unui doctorat în istorie, arheologie medievală;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • activitate științifică în specialitatea postului demonstrată prin documente privind: publicații științifice, activitate de specialitate în cadrul unor instituții academice, universitare, institute de cercetare, instituții publice de cultură;
 • participări la evenimente științifice în domeniul de referință al postului;
 • participare la proiecte cu finanțare europeană constituie un avantaj;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

Consilier IA,  ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea cultură și civilizație greco-romană

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: istorie, filosofie, teologie, filologie clasică, limbi și literaturi străine;
 • deținerea unui doctorat într-unul din domeniile: istorie, filosofie, teologie, filologie clasică, limbi și literaturi străine, litere;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • activitate științifică în specialitatea postului demonstrată prin documente privind: publicații științifice, activitate de specialitate în cadrul unor instituții academice, universitare sau de cercetare, participări la evenimente științifice în domeniul de referință al postului;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

Consilier I, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea geografie

 • Studii superioare cu licență în domeniile: geografia, ecologie, protecția mediului
 • Vechime  în muncă minim 3 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani
 • Experiență în domeniul  protecției mediului, reprezentare cartografică
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ATENTIE - Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia de concurs poate fi descărcată aici »»»

Declarația pe propria răspundere cazier poate fi descărcată aici »»»

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București începând cu data de 07 septembrie 2021 și până la data de 20 septembrie 2021, ora  16.00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8.30 -16.00 și vineri 8.30-14.00.

Proba scrisă va avea loc în data de 27 septembrie 2021, orele 10.00.

Proba interviu va avea loc în data 01 octombrie 2021. Orele la care se va susține aceasta vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

1 aparitie in MO+JN+site 06/09/2019
2 depunere dosare 07.09.2021-20.09.2021
3 proba selectie dosarelor + afisare rezultate 22/09/2021
4 depunere contestatii selectia dosarelor 23/09/2021
5 soluctionare contestatii selectia dosarelor si afisarea rezultatelor 24/09/2021
6 proba scrisa 27/09/2021
7 corectare lucrari si afisare rezultate proba scrisa 28/09/2021
8 depunere contestatii proba scrisa 29/09/2021
9 soluctionare contestatii proba scrisa si afisare rezultate 30/09/2021
10 proba interviu 01/10/2021
11 notare proba interviu si afisare rezultate 04/10/2021
12 depunere contestatii proba interviu 05/10/2021
13 soluctionare contestatii proba interviu si afisare rezultate 06/10/2021
14 rezultate finale 07/10/2021

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu