ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE, PRIN CONCURS/EXAMEN, DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC – GRADUL III

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de cercetător științific gradul III,   în temeiul HG. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și a Memorandumului aprobat prin ședința de guvern din data de 12 aprilie 2018,  după cum urmează:

1 post cercetător științific grad III - doctrine economice în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, perioadă determinată (3 ani), normă 4 h/zi

1 post cercetător științific grad III- cercetare arhivistică în cadrul Departamentului diplomație culturală, perioadă determinată (3 ani), normă 4 h/zi.

1 post cercetător științific grad III - creștinism și cultură creștină în spațiul Levantului și al Africii de Nord în cadrul Departamentului istoria și cultura Levantului, perioadă determinată (3 ani), normă 8 h/zi.

Concursul pentru ocuparea funcției și gradului de cercetător științific gradul III constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere (selecția dosarelor)  și o probă scrisă, conform art.16 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 319/2003.         

Condiții generale de ocupare a posturilor:

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exercițiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

1 post cercetător științific grad III în specialitatea doctrine economice în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, perioadă determinată (3 ani), normă 4 h/zi:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență într-unul dintre domeniile: istorie, stiinte economice,
 • teza de doctorat trebuie să conțină preponderent problematica istoriei economice.
 • să certifice activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
 • experiență/activitate științifică, în domeniul de referință, demonstrată prin publicarea a minim 1 titlu de carte și /sau 7 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate;
 • cunoașterea limbii engleză - nivel CI conform CEFR;
 • experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office- Word, Excel, Access, PowerPoint) navigator web;

1 post cercetător științific grad III  în specialitatea cercetare arhivistică în cadrul Departamentului diplomație culturală, perioadă determinată (3 ani), normă 4 h/zi

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență într-unul dintre domeniile: istorie, relatii internationale,
 • teza de doctorat trebuie să conțină preponderent problematica istoriei României.
 • să certifice activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
 • experiență/activitate științifică, în domeniul de referință, demonstrată prin publicarea a minim 1 titlu de carte și /sau 7 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate;
 • cunoașterea limbii engleză - nivel CI conform CEFR;
 • experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office- Word, Excel, Access, PowerPoint) navigator web;
 • constituie un avantaj cunoașterea a cel puțin unei limbi din spațiul Levantului.

1 post cercetător științific grad III, în specialitatea creștinism și cultură creștină în spațiul Levantului și al Africii de Nord în cadrul Departamentului istoria și cultura Levantului, perioadă determinată (3 ani), normă 8h/zi

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile istorie, teologie;
 • teza de doctorat trebuie să conțină preponderent problematica istoriei religiilor si/sau istorie, istoria artei;
 • să certifice activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
 • Experiență/activitate științifică, în domeniul de referință, demonstrată prin publicarea a minim 1 titlu de carte și /sau 7 articole științifice  în reviste din România și/sau străinătate;
 • cunoașterea limbii engleză - nivel CI conform CEFR;
 • experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office-Word, Excel, Access, PowerPoint) navigator web;
 • constituie un avantaj cunoașterea a cel puțin unei limbi din spațiul Levantului.

Conform art. 15 alin 6 din Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Institutului; Cererea de înscriere poate fi descărcată de aici...

b) act de identitate în original și în copie;

c) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;

d) curriculum vitae, semnat și datat;

e) lista lucrărilor științifice publicate (dacă există, semnată și datată), însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative din cele menționate la condițiile specifice;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.;

h) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(7) Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Anunțul de concurs este disponibil online accesând adresa www.institutlevant.ro, secțiunea Cariere.

Tematica / bibliografia de concurs și cererea de înscriere se găsesc pe site-ul ISACCL, secțiunea Cariere.

Bibliografia de concurs poate fi descărcată de aici... 

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București, în intervalul orar 8,30 -16,00.

Calendarul desfăşurării concursului:

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 30 zile de la publicarea anunțului, respectiv data de 28.01.2019 ora 12,00. Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A

31.01.2019 -Selecția și verificarea dosarelor

01.02.2019 – Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor ora 12,00

04-05.02.2019 – Depunerea contestațiilor

06-08.02.2019 -Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

11.02.2019 – Proba scrisă ora 12,00

12.02.2019 – Afișarea rezultatelor la proba scrisă

13-14.02.2019 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă

15-19.02.2019 – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor la contestații

28.02.2019 – Rezultatele finale ale concursului

Relaţii la telefon 0723.782.499, office@institutlevant.ro, persoana de contact doamna Elena Liliana Ionescu

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu