ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUICONTRACTUL VACANT DE CONSILIER IA (REGISTRATURĂ, SECRETARIAT)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 și a Memorandumului aprobat prin ședința Guvernului din data de 12 aprilie 2018, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului contractual de execuție vacant de consilier IA (registratură/secretariat).
Concursul se va desfășura la sediul din București, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 și va consta în 3 probe:

Selecția dosarelor
Proba scrisă
Proba interviu

Condiții generale de ocupare a postului:
● Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
● Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
● Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
● Are capacitate deplină de exerciţiu,
● Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
● Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
● Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de ocupare a postului:
1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic activitate registratură și secretariat
 studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 vechime în muncă de minim 5 ani;
 vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 vechime efectivă în domeniul registratură/secretariat minim 3 ani;
 cunoştinţe avansate de operare calculator.
 cunoaşterea unei limbi străine: limba engleză - nivel avansat;
 cunoştinţe de arhivare a documentelor;
 cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Cererea de înscriere poate fi descărcată de aici...

Bibliografia de concurs poate fi descărcată de aici... 
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 10.01.2019, ora 12.00, la sediul Institutului.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 15.01.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.01.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL (www.institutlevant.ro) cel târziu la data de 17.01.2019, ora 12.00.


CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.01.2019, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maximă admisă de 3 ore) la sediul Institutului.
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 22.01.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 23.01.2019 ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 25.01.2019, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 28.01.2019, ora inteviului se va afisa pe site odată cu rezultatele la proba scrisă, la sediul ISACCL.
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 29.01.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.01.2019 ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a ISACCL cel târziu la data de 31.01.2019, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a ISACCL, cel târziu la data de 01.02.2019, ora 12.00.
Date contact sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, București, sector 1, bld. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A- etaj 1 Compartiment resurse umane și juridic – Elena Liliana Ionescu tel. 0723.782.499.
Data publicării 19.12.2018, ora 14.00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu