ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTULUI, CONTRACTUAL, VACANT PRIN CONCURS/EXAMEN de referent (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) (M) grad IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil și resurse umane, normă 8h/zi, perioadă nedeterminată

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTULUI, CONTRACTUAL,  VACANT PRIN CONCURS/EXAMEN
de referent (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) (M) grad IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil și resurse umane, normă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 1 post contractual vacant, de execuție,  astfel:

1 post referent (casier si gestionar patrimoniu ISACCL) (M) grad IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil si resurse umane, norma 8h/zi, perioada nedeterminata

 • Concursul va consta în 3 probe  de concurs, după cum urmează:
 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă care va avea loc în data 26.05.2021, ora susținerii concursului 10,00
 • susținerea interviului va avea loc la data de 02.06.2021, ora se va comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă.

Potrivit art.3 din același Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 

Conditii generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-  cunoaște limba română, scris și vorbit;

-  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-  are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1 post referent (casier si gestionar patrimoniu ISACCL) (M) grad IA în cadrul  Compartimentului Financiar contabil si resurse umane

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în domeniul de referință de minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia poate fi descărcată aici »»»

Acordul privind datele cu caracter personal poate fi descărcat aici »»»

 

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București incepand cu data de 05.05.2021 si pana la data de 18.05.2021, ora  16,00.   Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00.

Proba scrisa va avea loc în data de 26.05.2021, orele 10,00.

Data susținerii probei interviu și orele la care se va susține acesta vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia poate fi descărcată aici »»»

 

Calendarul desfăşurării concursului:

 

Calendar concurs de ocupare a postului de referent (activitate casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) (M) gradul IA în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane

 

Anunț la Monitorul Oficial și Jurnalul National apariție în data de 04.05.2021

Depunere dosare 05.05.2021-18.05.2021

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 20.05.2021

Depunerea contestatiilor la proba selectiei dosarelor 21.05.2021

Solutionarea contestatiilor la proba selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor 24.05.2021

Sustinerea probei scrise 26.05.2021

Corectarea si notarea lucrarilor la proba scrisa  si afisarea rezultatelor la proba scrisa 27.05.2021

Depunerea contestatiilor la proba scrisa 28.05.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la contestatii la proba scrisa 31.05.2021

Sustinerea probei interviu 02.06.2021

Notarea probei interviu si afisarea rezultatelor la proba interviu 03.06.2021

Depunerea contestatiilor la proba interviu 04.06.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor contestatiilor la proba interviu 07.06.2021

Afisarea rezultatelor finale ale concursului 08.06.2021

Anunț postat marți, 4 mai 2021.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu