ANUNȚ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE, PERSONAL CONTRACTUAL LA ISACCL, ORGANIZAT ÎN PERIOADA 23.04.2018-31.05.2018

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 și a Memorandumului aprobat prin ședința Guvernului din data de 12 aprilie 2018, organizează concurs/examen în vederea ocupării unui număr de 9 posturi vacante, din care: 1  post de conducere și  8 posturi de execuție, astfel:

 • 1 post contabil șef  (S) grad II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,
 • 1 post consilier juridic (S) grad IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic
 • 1 post consilier-economist (S) grad IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, gradul IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil
 • 1 post consilier-economist (S) grad IA, 1/2 normă (4h/zi), perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului financiar-contabil, cu atribuții de control financiar preventiv
 • 1 post expert (S) grad IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului achiziții publice
 • 1 post referent/casier (M) treapta IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului financiar contabil.
 • 1 post expert (S) grad debutant, în cultura romană și bizantină, în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale, normă întreagă, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului istoria și cultura Levantului;
 • 1 post consilier (S) grad IA, specializare editorială, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani,  în cadrul Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT;
 • 1 post consilier (S) grad IA, specializare în relații internaționale, limba engleză nivel avansat și franceză nivel mediu/avansat,  normă întreagă, pe durată determinată 3 ani, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT.

Concursul se va desfăşura la sediul din Bucureşti, bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 şi va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Condiţii generale de ocupare  a postului:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exerciţiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

CONTABIL ȘEF (S) GRAD II -  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licențăîn domeniul economic;
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 10 ani;
 • experiență managerială de minim 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la instituțiile publice;
 • cunoștințe avansate de operare calculator, în special în ceea ce privește aplicațiile dedicate pentru contabilitatea instituțiilor publice;
 • experiență și certificare în managementul proiectelor.

CONSILIER JURIDIC (S) GRAD IA  - normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice/drept;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • cunoștințe avansate de operare

CONSILIER (S) GRAD IA (economist) - normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului financiar-contabil

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licențăîn domeniul economic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
 • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituțiile publice de minim 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la instituțiile publice;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

CONSILIER (S) GRAD IA  -  1/2 normă (4h/zi), perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului financiar-contabil, cu atribuții de control financiar preventiv

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licențăîn domeniul economic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituțiile publice de minim 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la instituțiile publice;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

EXPERT (S) GRAD IA - normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului achiziții publice

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licențăîn domeniul economic/juridic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • experiență de minim 3 ani într-un post cu atribuții similare -achiziții publice într-o instituție publică;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul achizițiilor publice la instituțiile publice;
 • certificat de participare cursuri achiziții publice Legea nr. 98/2016;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator;

REFERENT/CASIER (M) TREAPTA IA - normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului financiar contabil

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în domeniul de referință de minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

EXPERT (S) GRAD debutant - în cultura romană și bizantină, în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale, normă întreagă, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului istoria și cultura Levantului;

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile istorie, filologie, filosofie, antropologie;
 • deținerea unui doctorat în unul din domeniile: istorie, filologie, filosofie, antropologie;
 • activitate științifică și participare la evenimente științifice, în domeniul de referință, demonstrată prin publicații științifice, diplome de participare, etc.;
 • cunoașterea uneia dintre limbile: latină, greaca veche;
 • cunoștințe de limba engleză la nivel avansat și a a doua limbă de circulație internațională nivel mediu.

CONSILIER (S) GRAD IA – specializare editorială- normă întreagă, perioadă determinată 3 ani,  în cadrul Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile istorie, filologie, filosofie;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • deținerea unui doctorat în unul dintre domeniile: istorie, filologie, filosofie;
 • cunoștințe lingvistice: limba engleză, o a doua limbă de circulație internaţională;
 • cunoaşterea unei a treia limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
 • experienţă relevantă în elaborarea, crearea, editarea sau selectarea de materiale scrise.

CONSILIER (S) GRAD IA, specializare în relații internaționale, limba engleză avansat și franceză nivel mediu/avansat,  normă întreagă, pe durată determinată 3 ani, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT.

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile istorie, filosofie, comunicare, filologie, limbi străine;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • cunoștințe lingvistice: limba engleză avansat și limba franceză nivel mediu/avansat;
 • cunoștinte avansate de operare calculator;
 • abilitate de scriere texte.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; click aici pentru a descărca Cererea de înscriere
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae,

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Clici aici pentru a descărca Bibliografia.

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București până la data de 08 mai 2018 ora  16,00.  Intervalul orar de depunere a dosarelor este luni-joi  8,30 -16,00 și vineri 8,30-14,00

Probele  scrise vor avea loc în data de 17 mai 2018 ora 10,00.

Interviurile vor avea loc în data de 25 mai 2018, orele la care se vor susține interviurile vor fi afișate  pe site-ul Institutului, după afișarea rezultatelor la probele scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și juridic, dna. Elena Liliana Ionescu - 0723.782.499.

23 aprilie - 8 mai 2018 Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A

10 mai 2018
15 mai 2018

Selecţia dosarelor, afișarea rezultatelor la selecția dosarelor, depunerea contestațiilor la selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor
17 mai 2018 Proba scrisă
21 mai 2018
24 mai 2018
Afișarea rezultatelor la proba scrisă, depunerea contestațiilor la proba scrisă, soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
25 mai 2018 Interviu
28 mai 2018
31 mai 2018
Afișarea rezultatelor la proba interviu, depunerea contestaţiilor la proba interviu, soluţionarea contestaţiilor la proba interviu și afișarea rezultatelor finale

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu