ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PRIN CONCURS/EXAMEN A POSTULUI VACANT DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, GRADUL III, ½ normă, perioadă determinată – 3 ani, specialitatea cultură romană și elenistică

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PRIN CONCURS/EXAMEN  A POSTULUI VACANT DE  CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC , GRADUL III, ½ normă, perioadă determinată – 3 ani, specialitatea cultură romană și elenistică

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de cercetător științific,   în temeiul HG. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:

 • 1 post CSIII (S) ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Diplomatie Culturala, specialitatea cultură romană și elenistică,

Concursul pentru ocuparea funcției și gradului de cercetător științific gradul III constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere (selecția dosarelor)  și o probă scrisă, conform art.16 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 319/2003.

Condiții generale de ocupare a posturilor:

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit,
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • Are capacitate deplină de exercițiu,
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs,
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • 1 post CSIII (S) ½ normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomatie culturala,  specialitatea cultură romană și elenistică,
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență într-unul dintre domeniile: istorie, filosofie, relații internaționale, limbi și literaturi străine; filologie clasică;
 • teza de doctorat trebuie să conțină domeniul studiilor de istorie elenistică;
 • certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
 • certificarea experienței/activității științifice demonstrată prin minimum 1 titlu de carte și/sau 5 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate, într-unul din domeniile de specialitate ale postului;
 • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
 • experiență în operare PC: Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.

Conform art. 15 alin 6 din Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Institutului;

b) act de identitate în original și în copie;

c) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;

d) curriculum vitae, semnat și datat;

e) lista lucrărilor științifice publicate (semnată și datată), însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative din cele menționate la condițiile specifice;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.;

h) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (descărcați aici »»»). În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(7) Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Anunțul de concurs este disponibil online accesând adresa www.institutlevant.ro, secțiunea Cariere.

Bibliografia de concurs se găsește pe site-ul ISACCL, secțiunea Cariere. descărcați aici »»»

Cererea de înscriere descărcați aici »»»

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal descărcați aici »»»

Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București, în intervalul orar 8,30 -16,00.

Calendarul desfăşurării concursului:

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 30 zile de la publicarea anunțului. Data limită de depunere a dosarelor este 03.03.2021, ora 12,00. Dosarele de concurs se depun, personal,  la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A, sector 1, București.

Selecția și verificarea dosarelor se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, în perioada 04.03.2021

Proba scrisă pentru posturile de cercetător științific gradul III va avea loc în data de 10.03.2021 la sediul ISACCL ora 12,00.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariat ISACCL, pe adresa  office@institutlevant.ro sau la telefon 0723.289.799.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Anunt la Monitorul Oficial, Jurnalul National, site-  aparitie in data de 02.02.2021

Depunere dosare 03.02.2021-03.03.2021

Selectia dosarelor 04.03.2021

Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 05.03.2021

Depunerea contestatiilor la proba selectiei dosarelor 08.03.2021

Solutionarea contestatiilor la proba selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor 09.03.2021

Sustinerea probei scrise 10.03.2021

Corectarea si notarea lucrarilor la proba scrisa  si afisarea rezultatelor la proba scrisa 11.03.2021

Depunerea contestatiilor la proba scrisa 12.03.2021

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la contestatii la proba scrisa 15.03.2021

Afisarea rezultatelor finale ale concursului 16.03.2021

Director general,
Elena Luiza POPA

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu