ANUNȚ CU PRIVIRE SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎNREGISTRATĂ LA ISACCL SUB NR. 725/05..07.2018  LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXPERT DEBUTANT (ATRIBUȚII DE COMUNICARE)

Comisia de soluționare a contestațiilor a decis:  respingerea contestației domnului Onofrei Maxim Vlad, nr. înregistrare ISACCL 725/05.07.2018 prin care se solici reevaluarea răspunsurilor la proba scrisă și modificarea punctajului acordat pentru a putea fi promovat la concurs ca fiind lipsită de obiect – în speță – termenul pentru depunerea contestației la proba scrisă a fost depășit, conform prevederilor art.31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului‐cadru privind stabilirea principiilor  generale  de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

COMISIA DE CONCURS:

Marcela Jalbă – președinte

Anamaria Iuga – membru

Elena Luiza Niță – membru

Elena Liliana Ionescu secretariat

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu