ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE: EXPERT (S) grad I în cadrul Departamentului Natura Cultura si Societate

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE:
EXPERT (S) grad I  în cadrul
 Departamentului Natura Cultura si Societate;

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr.11/01.04.2024, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Departamentului Natura Cultura si Societate

  • 1 post Expert (S) I – nedeterminata, normă întreaga 8h/zi.

scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022,  consemnând următoarele: au analizat și au verificat dosarul depus de candidat.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de examen pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt

Nr. dosar înscriere Denumirea postului Rezultatul selecției

Observații

1.

Dosar nr. 615/16.04.2024 Expert I ADMIS

 

La rezultatul selecției dosarelor se poate depune, personal, contestație în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 22.04.2024, ora 14,00

 

MENȚIUNE:

Candidatii declarati admisi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) din H.G. nr. 1336/2022 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

La sustinerea probei scrise  candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu