ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE: Consilier grad IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE:
Consilier grad IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă
normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, perioadă nedeterminată

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr. 08/06.02.2023, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă 1 post consilier IA – normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022, consemnând următoarele: au analizat și au verificat dosarele depuse de candidați.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr.dosar înscriere Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar nr. 221/20.02.2023 consilier IA ADMIS
2 Dosar nr.
247/22.02.2023
consilier IA

ADMIS

 

La rezultatul selecției dosarelor se poate depune, personal, contestație în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 27.02.2023, ora 14,00

MENȚIUNE:

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarele de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia şi au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

La susținerea probei scrise candidații vor avea  obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu